HUJJAR AHLUS SUNNAH A KAN RASHIN YIN KUNUTIN DIN- DIN-DIN NA SALLAR ASUBA:

HUJJAR AHLUS
SUNNAH A KAN
RASHIN YIN
KUNUTIN DIN-
DIN-DIN NA
SALLAR ASUBA: ‘Yan’uwa Musulmi masu daraja! Lalle
Ahlus Sunnan da ba sa karanta
Kunutin din-din-din na Sallar Asuba
suna yin hakan ne saboda riko da
Sahihiyar Sunnah ba wai saboda son
zuciya ko neman kare girman wani jagoran wata bidi’ah ba. A wannan
dan takaitaccen bayani zan ambaci
Hadithai biyu ne kacal masu ingancin
isnadi, muna kuma fata Al’umma za
su gamsu:- 1- Imam Ibnu Khuzaimah ya ruwaito
hadithi na 619, cikin Sahihinsa, da
kuma Imamut Tabarii hadithi na 2598
cikin Tahziibul A’athar, daga Sahabi
Abu Hurairah Allah Ya kara masa
yarda ya ce:- ((ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ ﻻ ﻳﻘﻨﺖ ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﻻﺣﺪ ﺍﻭ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺪ )). Ma’ana: ((Lalle Annabi mai tsira da
amincin Allah ya kasance ba ya yin
Kunuti sai dai in zai yi wa wani
addu’ar alheri, ko kuwa zai yi wa
wani mugunyar aduu’a)). Wannan
Hadithi Shaikul Al’azumii ya inganta shi.
2- Imamut Tirmizii ya ruwaito hadithi
na 402 cikin Sunan, daga Abu Maalik
Al’ashja’ii ya ce:-
(( ﻗﻠﺖ ﻻﺑﻲ ﻳﺎ ﺍﺑﺔ ! ﺍﻧﻚ ﻗﺪ ﺻﻠﻴﺖ ﺧﻠﻒ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﺑﻲ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ
ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ﻭﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﻫﻬﻨﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻧﺤﻮﺍ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﻴﻦ ﺳﻨﺔ، ﺍﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻘﻨﺘﻮﻥ؟ ﻗﺎﻝ : ﺍﻱ ﺑﻨﻲ ! ﻣﺤﺪﺙ )). Ma’ana: ((Na ce wa babana: Ya Baba!
Lalle kai ka yi salla bayan Manzon
Allah mai tsira da amincin Allah, da
Abu Bakar, da Umar, da Uthman, da
Aliyyu Dan Abii Taalib a nan Kufah
kusan shekara hamsin, ko sun kasance suna yin Kunuti? Sai ya ce:
Ya kai Dana, ai bidi’ah ce)). Wannan
Hadithi Albaanii ya inganta shi.
*************************
Sannan Shaikhul Islam Ibnu Taimiyah
ya ce cikin littafinsa Majmuu’ul Fataawa 22/372:-
((ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻫﻞ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻧﻪ ﻗﻨﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﻭﺗﺮﻛﻪ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﺴﺒﺐ )). Ma’ana: ((Abin da dai Masana ilmin
Hadithi ke kansa shi ne: (Shi dai
Annabi) ya yi Kunuti ne saboda wani
dalili, kuma ya bar yin Kunutin
saboda gushewar dalilin)).
******************* To amma idan wani ya ce: Ai Imam
Ahmad ya ruwaito hadithi na 12679
cikin Musnad daga Sahabi Anas Dan
Maalik cewa:-
((ﻣﺎ ﺯﺍﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻘﻨﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﺣﺘﻰ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ )). Ma’ana: ((Manzon Allah mai tsira da
amincin Allah bai gushe ba yana yin
Kunuti cikin Sallar Asuba har ya bar
Duniya)).
Sai mu ce da shi: wannan Hadithi ba
zai cancanci a kafa hujja da shi ba, saboda hidithi ne mai rauni. Imamul
Albaanii ya ce cikin Silsilah Sahihah
a karkashin lambar Hadithi na 5574:
Hadithi ne munkari ba ya inganta.
Haka nan shi ma Sheik Shu’aibul
Arnaa’ut ya ce hadithi ne dha’iifi. **************************** TAMBAYA DAGA FACEBOOK:
Wani ya yi tambaya cikin Facebook
ya ce: Idan akwai wani wanda yake
da nassin da ya ce: Bayan Kunutin
da Annabi mai tsira da amincin Allah
ya yi na wata guda shi Annabin ya sake yin wani Kunutin kuma daban a
wani lokaci saboda wata Naazilah
watau musiba da ta auku, to ya kawo
musu wannan nassin don su karu da
Ilmi!!
AMSA: Mai wannan tambaya daminsa ya
tsinke a gindin kaba, saboda nassin
Shaikhul Islam Ibnu Taimiya ne zai
ba shi wannan amsar shi da ire-
irensa. Shaikhul Islam Ibnu Taimiyah
yana cewa cikin Majmuu’ul Fataawaa 22/372:-
((ﻭﺍﻣﺎ ﺍﻟﻘﻨﻮﺕ ﻓﺎﻣﺮﻩ ﺑﻴﻦ ﻻ ﺷﺒﻬﺔ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺎﻡ؛ ﻓﺎﻧﻪ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻋﻦ
ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺍﻧﻪ ﻗﻨﺖ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻣﺮﺓ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﻞ ﻭﺫﻛﻮﺍﻥ ﻭﻋﺼﻴﺔ، ﺛﻢ ﺗﺮﻛﻪ . ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺗﺮﻛﻪ ﻧﺴﺨﺎ ﻟﻪ؛ ﻻﻧﻪ ﺛﺒﺖ
ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻧﻪ ﻗﻨﺖ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻳﺪﻋﻮ
ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﻮﻟﻴﺪ، ﻭﺳﻠﻤﺔ ﺑﻦ
ﻫﺸﺎﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻀﻌﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ، ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺮ . ﻭﺛﺒﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻧﻪ ﻗﻨﺖ ﺍﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺀ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻗﻨﻮﺕ
ﺍﺳﺘﻨﺼﺎﺭ )). Ma’ana: ((Amma shi Kunuti ai
al’amarinsa a bayyane yake babu
wata shubuhah a cikinsa a wurin
wanda ya yi cikakken tunani; saboda
cewa ya tabbata a cikin Littattafan
Sihah daga Annabi mai tsira da amincin Allah cewa ya yi Kunuti a
sallar Asuba sau daya yana
mugunyar addu’a a kan Ri’il, da
Zakwaan, da Usayyah, sannan kuma
ya bari. Wannan bari nasa ba wai
naskhi ba ne gare shi; saboda ya tabbata cikin Littattafan Sihah cewa
ya sake yin Kunuti bayan hakan yana
yi wa Musulmi addu’ar alheri; kamar
Alwaliid Dan Waliid, da Salamah Dan
Hishaam, da raunana daga cikin
Muminai, kuma yana mugunyar addu’a a kan Mudhar. Haka nan ya
tabbata daga gare shi cewa ya sake
yin Kunuti cikin sallar Magariba, da
Ishaa’i, da sauran Salloli Kunuti irin
na neman taimakon Allah)). Intaha.
Muna fata mai wannan tambaya yau zai kwana yana murna saboda
wannan ilmi da ya nema kuma ya
samu. Allah Ya taimake mu. Ameen. by: Hussaini Auwalu Ya’u. · 1 · November 16, 2017

Advertisements

KADA TUFAR MUSULMI TA WUCE IDON SAWU: by Dr Ibrahim Jalo Jalingo

KADA TUFAR MUSULMI TA WUCE IDON
SAWU:
Duk inda Musulmi yake wajibi ne ya
daure ya bi Allah a cikin suturar da yake
sanyawa; watau wajibi ne ya tabbatar da
cewa wandonsa, ko rigarsa, ko alkebbarsa ba su kasance kasa da
idanun sawunsa ba. Wannan shi ne abin
da Allah Ya wajabta masa a wannan
babin.
Lalle ba daidai ba ne mutum musulmi a
bisa zabinsa, da ganin damarsa, saboda kawai neman ado ya je ya biya tela kudi
ya dinka masa Zunubi da Bala’I; watau:
wandon da ya zarce idon sawunsa, ko
rigar da ta zarce idon sawunsa, ko
alkebbar da ta zarce idon sawunsa. Lalle
wannan Bala’I ne babba cikin wannan Al’ummah Muhammadiyyah.
Imam Malik ya ruwaito Hadithi na 1,631
cikin Muwataa, da Imam Ahmad Hadithi
na 11,023 cikin Musnad, da Abu Dawud
Hadithi na 4,095 cikin Sunan, da Nasaa’iy
Hadithi na 9,633 cikin Sunan, da Ibnu Majah Hadithi na 3,573 cikin Sunan, da
Ibnu Hibban Hadithi na 5,447 cikin Sahih,
da Dabaraaniy Hadithi na 13,113 cikin
Muujam, da Ibnu Abi Shaibah Hadithi na
25,318 cikin Musannaf da isnadi sahihi
daga Abu Sa’id Al-Khudriy ya ce: Manzon Allah mai tsira da amincin Allah ya ce:-
((ﺍﺯﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻕ، ﻭﻻ ﺣﺮﺝ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ، ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﺎﺭ، ﻣﻦ ﺟﺮ ﺇﺯﺍﺭﻩ ﺑﻄﺮﺍ ﻟﻢ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻴﻪ )). Ma’ana: ((Suturar Musulmi zuwa tsakiyar
kwabri ne, amma babu laifi cikin abin da
ya kasance tsakaninsa da idanun sawu,
abin da kuma ya kasance kasa da idanun
sawu wannan shi yana cikin Wuta,
wanda kuma suturarsa ta ja kasa saboda nuna ado sam Allah ba zai dube shi ba)).
Sayyidina Abubakar Allah Ya kara masa
yarda ya kasance Idan ya dan gafala
mayafinsa na jan kasa, Sannan nan da
nan sai ya daga shi; kamar yadda Imam
Ahmad da Baihaqiy suka ruwaito. Saboda fa’idah ga wasu ayyuka da
maganganun Sahabbai game da isbaalin
sutura:- ﺭﻭﻯ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ : ٩٦٢٠ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ )) : ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺒﻞ .(( ﻭﺭﻭﻯ ﺍﻟﺪﺍﺭﻣﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻦ : ٢٨١٠ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺑﻦ ﻗﺮﻁ ﻗﺎﻝ )) : ﺇﻧﻜﻢ ﻟﺘﺄﺗﻮﻥ ﺃﻣﻮﺭﺍ ﻫﻲ ﺍﺩﻕ ﻓﻲ ﺍﻋﻴﻨﻜﻢ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻛﻨّﺎ ﻧﻌﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺑﻘﺎﺕ . ﻓﺬﻛﺮ ﻟﻤﺤﻤﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺍﺑﻦ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻓﻘﺎﻝ : ﺻﺪﻕ ﻓﺎﺭﻯ ﺟﺮ ﺍﻹﺯﺍﺭ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .(( ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ : ٢٥٣٢٤ ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻗﺎﻝ )) : ﺍﻹﺯﺍﺭ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺴﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﻌﺒﻴﻦ، ﻻ ﺧﻴﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .(( ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ : ٢٥٣٢٦ ﺍﻥ ﻋﻤﺮ
ﺩﻋﺎ ﺑﺸﻔﺮﺓ ﻓﺮﻓﻊ ﺍﺯﺍﺭ ﺭﺟﻞ ﻋﻦ ﻛﻌﺒﻴﻪ ﺛﻢ ﻗﻄﻊ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﺳﻔﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ .(( ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ : ٢٥٣٢٧ ﻋﻦ ﺍﺑﻲ ﺇﺳﺤﺎﻕ ﻗﺎﻝ )) : ﺭﺃﻳﺖ ﻧﺎﺳﺎ ﻣﻦ ﺍﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻳﺎﺗﺰﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﺼﺎﻑ
ﺳﻮﻗﻬﻢ؛ ﻓﺬﻛﺮ ﺍﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﺯﻳﺪ، ﻭﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﺯﻳﺪ ﺑﻦ ﺃﺭﻗﻢ، ﻭﺍﻟﺒﺮﺍﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﺯﺏ .(( ﻭﺭﻭﻯ ﺍﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﺷﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ : ٢٥٣٣١ ﺍﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﻔﺎﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺯﺍﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻗﻴﻪ، ﻗﺎﻝ : ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ؟ ﻓﻘﺎﻝ : ﻫﺬﻩ ﺍﺯﺭﺓ ﺣﺒﻴﺒﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ )). Allah Ka tausaya wa wannan Al’ummah
Ka cusa mata ganin kyawun abin da duk
yake sunna ce ta ManzonKa. Ameen.

Lokacin bazara {Sanyi} da abin da ya kebancesa da hukunce – hukuncensa da ladubbansa.

Hudubar juma’ah Daga Masallaacin
Sheikh Dalhat Assalafy Tudun Jukun
Zaria.
Limami: Sheikh Basheer Lawal
Muhammad Zaria {Abu Sumayyah}.
Rubutawa: Yusuf Lawal Yusuf {Abu Ja’@far}.
Rana: 21 ga watan Safar 1439
(10/11/2017)
Maudhu’i: Lokacin bazara {Sanyi} da abin
da ya kebancesa da hukunce –
hukuncensa da ladubbansa. Bayan gabatarwa da godiya ga Allah
sannan da salati ga Manzon Allah,
limamin ya jawo hankalinmu zuwa ga
Mahimmancin lokacin bazara {Sanyi} da
yanda magabata suke in lokacin yazo.
Sannnan ya kawo Hadisin “Idan zafi ya tsananta to ku sanyaya sallah {Azahar}
domin tsananin zafi ya daya daga cikin
numfashin da jahannama take yi .
Saboda haka Jahannama numfashi biyu
take yi daya ta ba da zafi daya sanyi.
Sannan a mahanga ta musulunci zafi da sanyi dukkansu daga wutar jahannama
suke, shiyasa ba a yaban daya daga
cikinsu.
Shiyasa da Allah ya tashi lissafa
ni’imomin daya yi ma ‘yen aljanna dai
yace ” ‘Yen aljanna basu ganin zafin rana be cutar dasu sannan kuma babu sanyin
da ke cutar dasu” aljanna sanyin dake
ciki sanyi ne mai dadi haka zafin dake ciki
zafi ne mai dadi.
Shi yasa magabata idan hunturu yazo
{Sanyi} suna daukan wannnan a matsayin lokacine da suke jin dadin
gabatar da ibada a cikinsa.shiyasa aka
ruwaito maganganu daga garesu
Sayyidina Umar (R) yana cewa: “Lallai
hunturu shine garabasan masu bauta”.
Sayyidina Abdullahi bn Mas’ud (R) yace ” Maraba lale da lokacin hunturu albarka
na sauka a cikinsa sai ya kasance
darensa ya tsawaita aita kiyamullaili
sannnan yininsa yanayin qaranci sai ya
zama azumi yai dadi.
Al’imam Alhasanu Albasariyyu {R} yace ” Madallah da zamanin masu Imani lokacin
hunturu {Sanyi} darensa yai tsawo ta
yanda mutum zai tashi yayi kiyamullaili.
Haka ma an ruwaito daga daya daga
cikin magabata yana ce ” da badin daya
daga cikin abu uku ba da na gommace na zama kudan zuma abubuwan sune :
naitayin azumi lokacin sanyi, na biyu
naitayin kiyamullaili, sannan naita yin
Karatun Alqur’ani da daddare ina jin dadi
wayennan abubuwa da badan suba dana
gwammace Allah ya mayar dani kudan zuma bazan damu ba”. Haka magabata
ke daukan lokacin hunturu ta hanyar cin
gajiyarsa kuma suna ji a ransu lokaci ne
da zasu zage dantse wajen qara kusanci
da Allah .
Shi yasa a shari’armu ta musulunci aka kwadaitar damu idan irin wannan lokacin
yazo akwai ibadu da ake so ya zama mun
rikesu qamqam daga cikinsu :
*Azumi:*
sakamakon bayannin da aka yi sannna a
Hadisi “Azumi a hunturu wannan itace ganima mai rahusa wacce take mai sanyi
mutum yai azumi kamar beyiba saboda
babu jigata a ciki babu shan wahala yinin
baida tsawo sannan ga rana babu ita
wanda wadannan abubuwan guda biyu
su suke jigata mai azumi. *Tsayuwar dare:*
Dare nada tsawo zai ba mutum dama yai
bacci ya huta sannan ya tashi yayi
qiyamul-laili, saboda haka ana bukatar ya
zama mun luzumci wannan domin
magabatan haka suka kasance sunayi idan lokacin hunturu yazo.
*Kula da lafiya:*
Likitoci suna nasiha akan irin wannan
yanayin in yazo akula da lafiyar jiki
musamman yara a rufe musu jikinsu kar
ya zama ciwo na sanyi ya kamasu musamman a gaba-gaba *_Mura_* da
sauran cututtukan da zasu iya faruwa a
cikin wannan yanayin wanda sanyi ke
haifar dashi.
*Nisantar abin da duk zai haifar da
Gobara:* Kada abar yara su rika wasa da wuta a
tare da su ko kuma mata su rikayin sakaci
wajen kai rushi daki sai ya zama wuta
tana ruruwa tana haifar da musiba da
gobara a cikin wannan yanayi .
Saboda haka ‘yan uwa masu daraja mu zama munci gajiyar wannan yanayi mai
albarka kar ya zama mun dauke shi wani
yanayi na abin da zamu shu’umceshi a a
muci gajiyarsa kamar yadda magabatan
mu suka kasance suna cin gajiyarsa suna
yawaita ibada a cikinsa ta dare sannan kuma suna yawaita azumi a cikinsa na
yini.
Allah subhanahu wata ala yai albarka a
cikin ruwarmu, wannan yanayi da muke
ciki {Sanyi} Allah yasa mu ga wuce warsa
lafiya. Daga: ZAUREN MAL. BASHEER LAWAL
MUHAMMAD.

*YIWA ‘YAN BID’A INKARI AKAN BID’ARSU BA RABA KAN JAMA’A BANE!*

*YIWA ‘YAN BID’A INKARI AKAN
BID’ARSU BA RABA KAN JAMA’A BANE!*
Dayawa daga cikin masu karanta rubuce-
rubucen da malamanmu dasauran yan
uwa dalibai keyi akan inkarin munkari da
bayyana abinda yake daidai idan suka gani sai kaji suna cewa:
WANE YA FIYE KAWO SABANI KO
RARRABA KAN JAMA’A dasauran
kalamai Masu kama da hakan!
To jama’a mu san cewa inkarin munkari
ko bayanin abinda yake daidai (abisa yanda yakamata) bazai taba zama raba
kan jama’a ko kawo sabani a cikin jama’a
ba.
Shaikh Ahmad bn yahyã An-najmêê
yace:
ﻭﻣﻦ ﺯﻋﻢ ﺃﻥ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺒﺪﻉ ﺗﻔﺮﻳﻖ ﻟﻸﻣﺔ ﻭﺗﺸﺘﻴﺖ ﻟﻬﺎ ﻓﻬﻮ ﺿﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ . ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻷﻣﺔ
ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻃﻞ . ‘‘Duk wanda ya riya cewa: YIWA
MA’ABOTA BID’A INKARI RABA KAN
JAMA’A NE bataccene.
Domin abinda yake nufi shine a kyale
Al’ummah su tattaru akan barna’’.!
( ﺇﺭﺷﺎﺩ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺹ 82 ) Kai bama zancen yiwa ma’abota bid’a
inkari kawai ba hatta kamasu a kulle
(idan akwai hukumar dazatayi haka) ba
laifi bane balle ma yazama raba kan
jama’a.
Imam Abdullahi dan Imam Ahmad(Allah yajiqansu) yace: ﺳﺄﻟﺖ ﺃﺑﻲ ﻋﻦ ﺭﺟﻞ ﺍﺑﺘﺪﻉ ﺑﺪﻋﺔ ﻳﺪﻋﻮﺍﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻭﻟﻪ ﺩﻋﺎﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻫﻞ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ ﻳﺤﺒﺲ ? ﻗﺎﻝ : ﻧﻌﻢ ﺃﺭﻯ ﺃﻥ ﻳﺤﺒﺲ ﻭﺗﻜﻒ ﺑﺪﻋﺘﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ . ‘‘Na tambayi babana dangane da wani
mutum da ya kir-kiri wata bid’a yake kiran
mutane zuwa gareta. kuma yanada wasu
dasuke kira akan wannan bid’ar tasan.
SHIN KANA GANIN YADACE A
TSARESHI? sai yace: Eh Ina ganin -yadace- a tsareshi. kuma a
kange bid’arsa daga musulmai(kar su
cutu da ita)”.!
( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺃﺣﻤﺪ ﺹ 224 ). Saboda hakadai inkari wa yan bid’a da
bayyana gaskiya bazai taba zama raba
kan jama’ar musulmi ba saifa a wajen
wanda ya jahilci Addinin musuluncin.
dahaka nakecewa malamanmu:
kuyi hakuri hakuri da jahilcin masu jahilci a duk lokacin da suka nuna jahilcinsu
yayinda kuke inkarin munkari da bayyana
mana gaskiya,
Allah yamana muwafaqa!
Daga Malam Abubakar Ibrahim Assalafy
*BENEFICIAL FORUM*

*Wa’azin Garin Misau 3/November 17* Tare da: *Sheikh Muh’d Kabir Haruna Gombe (Hafizahullah)*

*Wa’azin Garin Misau 3/November 17* Tare da: *Sheikh Muh’d Kabir Haruna
Gombe (Hafizahullah)*
Wannan Shine Wa’azin Da Malam Ya
Gabatar Ranar Asabar 03/11/ November
217 A Garin Misau Jahar Bauchi Nigeria http://darulfikr.com/s/34322 Ayi sauraro lafiya Kasance da darulfikr.com domin samun karatun maluman Sunnah a
saukaka
Darulfikr taku ce domin yada Sunnah
Abu,abdurrahman Assalafy kano
6/11/2017

SHEKARU 25 DA RASUWAR SHEIK ABUBAKAR GUMI TAKAITACCEN TARIHINSA

An haifi Marigayi Shaikh
Abubakar Mahmud Gumi
ne a cikin garin Gumi
dake jihar Sokoto, a
shekara ta 1340 bayan
Hijira dai dai da shekarar
Miladiyya 1922.
Malam ya tashi ne cikin
kyakkyawar tarbiyya da
natsuwa da tsafta da
neman Ilimi karkashin
kulawar mahaifin sa
(Alkalin Gumi a wancan
zamanin).
Haka kuma marigayi
Sheik Gumi ya yi
karance-karance na
zaure a majalisi daban
daban na Malaman da
suka shahara a kasar
Hausa a wancan lokaci,
tare da karatu na
nizamiyya daga nan
kasar har kasar Sudan
da kasar Saudi Arabiya.
Shaikh Abubakar Gumi
mutum ne mai kokarin
binciken Al-kur’ani da
Sunna kan hukunce
hukuncen Shari’a, tun
daga abin da ya shafi
Tauhidi, Hadisi, Fikhu da
luggar Larabci, wanda
karantarwar da ya yi ta
tabbatar da haka.
Malam ya yi rubuce-
rubuce masu yawa,
kadan daga cikin su
akwai:-
*Al Akeedatus
Saheehah bi
Muwaafakatish Shari’ah
*Tarjamar Ma’a’nonin
Al-ƙur’ani Mai Girma.
Tafsirin Al-kur’ani:
*Raddul Azhaan ilaa
Ma’aanil Kur’an.
*Tarjamar littafin
Hadisin “Arba’uunan
Nawawiy”
Littafi mai suna
*Manufata” ko (Where I
Stand).
Wannan littafi ya na da
matukar amfani ga
sanin tarin siyasar
kasar nan da ta shafi
Addini da Mulki da
sauransu.
Sheik Gumi ya rasu ne a
ranar 11 ga watan
Satumba, 1992.
Marigayi Sheikh Gumi
baya zagi ko habaici ga
wani, hasalima in ka jefi
shi da baƙar magana,
shi sai ya jefo maka
fara tas.
Allah ya jikan Malam, ya
gafarta masa da sauran
Musulmai muminai
Amin.
Daga Jibwis Nigeria

MALAMAI MASU TAFSIR TARE DA ALARAMMOMI WADANDA KUNGIYAR IZALA TA TURA ZUWA WASU GARURUWA A CIKIN GIDA NAIJERIYA, DOMIN GUDANAR DA TAFSIRIN AZUMIN BANA NA SHEKARAR 1438/2017. INSHA ALLAH.

MALAMAI MASU TAFSIR TARE DA
ALARAMMOMI WADANDA KUNGIYAR
IZALA TA TURA ZUWA WASU
GARURUWA A CIKIN GIDA
NAIJERIYA, DOMIN GUDANAR DA
TAFSIRIN AZUMIN BANA NA
SHEKARAR 1438/2017. INSHA
ALLAH.
1. Sheikh Abdullahi Bala Lau da
Alaramma Nasiru salih Gwandu
Jimeta, Jihar Adamawa
2. Sheikh Dr. Ibrahim Jalo Jalingo
da Alaramma Mato Gumau jos, Jihar
Plateau
3. Sheikh Dr. Ahmad Abubakar
Gumi da Alaramma Muhammad
Auwal
Sultan Bello, Jihar Kaduna
4. Sheikh Usman Isa Taliyawa da
Alaramma Abubakar Muh’d
Bolari, Jihar Gombe
5. Sheikh Ibrahim Sabi’u Jibiya da
Alaramma Aminu Salisu Jibiya
Jibiya, Jihar Katsina
6. Sheikh Yakubu Musa Hassan da
Alaramma Usman Birnin Kebbi
Katsina, Jihar Katsina
7. Sheikh Abbas Jega da Alaramma
Ridwan Kaduna,
Birnin Kebbi, Jihar Kebbi
8. Sheik h Dr. Abdullahi Saleh
Paskitan da Alaramma Abbas Iliyasu
Kano , Jihar Kano
9. Sheikh Muh’d Kabir Haruna
Gombe da Alaramma Ahmad
Sulaiman
T/Wada / Malali, Jihar Kaduna
10. Sheikh Abubakar Giro Argungu
da Alaramma khalilu mamba
Bargu, Jihar Niger
11. Sheikh Abdul Hadi da Alaramma
Yunusa Abubakar
Masallacin Danfodiyo, jihar Kaduna
12. Sheikh Usman Baban Tine,
Masallacin NNPC, Jihar
KadunaKaduna
13. Dr. Abdulmajid Umar
Rimi College, Kaduna
14 . Sheikh Habibu Yahya Kaura da
Alaramma Abubakar Adam
Sokoto, jihar Sokoto
15. Sheikh Dr. Ali Mustapha da
Alaramma Aminu Ibrahim
Ahmad, islamic center, Maiduguri,
Jihar Borno
16. Sheikh Aliyu Abdullahi Telex da
Alaramma Usman Barikin Ladi
Masj Haruna Danja, Jihar Kaduna
17 Sheikh Ahmad Muhammad Boyi
da Alaramma Mustapha Jalingo,
Masj bin Fodio, Jihar Taraba
18. Dr Ibrahim Abdullahi Sani Rijiyar
lemo da Alaramma yusuf suru
Area 11 Masjid, Abuja
19 . Mall. Aliyu Ladan da Alaramma
Nasiru Dan malam
Life Camp, Abuja
20 . Mal Hussaini Zakariya,
Bernex Plaza, Abuja
21. Mal. Abdullahi umar zaria da
Alaramma Salihu Gumi
Garki Village, Abuja
22. Mal. Auwal Mai Gaskiya da
Alaramma Aliyu Ibrahim Paki
Fed. Min. Abuja
23. Mal. Abdullahi Karshi
Villa, Abuja
24. Mal. Sahibul Kuwa
Dakkwa, Abuja
25. Dr Jamilu Muhammad Sadis da
Alaramma Idris Saminaka
AYA, Abuja
26 . Mal Abdulrahman Alzamfari da
Alaramma Saifullahi Kira
Berger Masjid, Abuja
27. Dr Ahmad Atiku Auwal
Gwarimpa masjidAbuja
28. Mal. Tajuddeen Imam da
Alaramma Murtala Muhammad
Prince & Princes, Abuja
29 . Mal. AbdulRahman Sani Yakubu
da Alaramma Sulaiman Abdullahi
Azare
Jiwa Emirate council, Abuja
30. Dr. Bashir Imam
Masjid Amb. Yola, Jihar Adamawa
32. Dr. Sadau Salihu
Yola, Adamawa
33. Dr. Abdulqadir Salih Kazaure
Jimeta, Jihar Adamawa
34. Mal. Ridwan Dahir Abubakar da
Alaramma Muhammad sani
malumfashi
Ganye, Jihar Adamawa
35. Mal. Mustapha Yusuf Hadeja,
Onitsha, jihar Anambra
36. Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo da
Alaramma Abubakar Muh’d Rariya
Masjid Gwallaga, Jihar Bauchi
37 Mal. Alkali Sulaiman Yusuf da
Alaramma Dauda Muh’d Zukku
Masallachin Adamu Jumba, Jihar
Bauchi
38. Mal. Aliyu Sa’eed Gamawa da
Alaramma Sa’eed Adamu
Peoples Bank Masjid Gamawa, Jihar
Bauchi
39. Dr. Ibrahim Adam Umar Disina
da Alaramma Ukasha A. Umar
Masjid Rahama Jihar Bauchi
40. Mal. Adda’urrahman Alhassan
Sa’eed Adam, da Alaramma Nafiu A
A Sa’eed
Tilden Fulani, Jihar Bauchi
41. Mal. Muhammad Kabir Azare da
Alaramma Bala Bako
Azare, Jihar Bauchi
42. Dr. Zubairu Madaki da Alaramma
Kabir Abdullahi
Masjid Umar bn Al khattab, Kofar
Wambai, Jihar Bauchi
43. Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf
Guruntun da Alaramma Muhammad
Zahruddeen
Masj S19 Dutsen Tenshe jihar
Bauchi
44. Dr.Ismail kumo da Alaramma
Yusuf Dabai Mai 60
Makurdi, Jihar Benue
45. Mal. Aliyu Muhd Sani Adarawa da
Alaramma Isma’il maiduguri
Gboko, Jihar Benue
46. Mal. Ibrahim Albanin Kuri da
Alaramma Adam Mahmud
Kwayakusar, Jihar Borno
47. Mal. Dr. Muhammad Alh.
Abubakar da Alarama Baba Gana
Masjid Indimi Damboa RD,
Maiduguri, Jihar Borno
48. Sheikh Muhd Abubakar Kachalla
da Alaramma Ahmad Jiha Ismail
Maiduguri, Jihar Borno
49. Mal. Husani Yusuf Mabera da
Alaramma Mustapha Argungu
WarriJihar Delta
50 . Mal. Umar Jega da Alaramma
Iliyasu Birnin Gwari
Sapele, Jihar Delta
51. Mal. Nazifi Hashimu Samaru da
Alaramma Aliyu Ismaila Gummi
Benin City, Jihar Edo
52. Mal. Hassan Bako da Alaramma
Abdulhamid
Ado Ekiti, Jihar Ekiti
53. Mal. Adam Muhammad Adam da
Alaramma Abubakar Jibril Bula
Gombe jihar Gombe
54 . Dr Abdallah Umar Gadon Kaya
da Alaramma Baba Lawal Gombe
Kan bariki
(Water Board) Kumo, Jihar Gombe
55. Alaramma Nafiu Ismail Jigawa
Kazaure
56. Mal. Sulaiman Abubakar Birnin
Kudu
Yalwan Damai, Jihar Jigawa
57. Mall Isa Abdullahi da Alaramma
Hamza Isa Abdullahi
Hadeja, Jihar Jigawa
58. Mal. Sani Yakubu
Zaria, Jihar Kaduna
59. Mal. Muh’d Aminu Muhammad
da Alaramma Auwal Iliyasu
Saminaka, Jihar kaduna
60. Mal. Musa Asadus Sunnah
Kaduna, Jihar Kaduna
61. Mal. Murtala Nasir Almisry da
Alaramma Aliyu Dahir
ASD Motors, Jihar Kaduna
62. Mall Abdulrahman Maiduguri da
Alaramma Shamsuddeen Haruna
Rigachikun, Jihar Kaduna
63 . Mal. Sani Sulaiman Funtua da
Alaramma Baban gida Jalingo
Kafancan, Jihar Kaduna
64. Mal.Muhd Auwal Abubakar Mai
Shago da Alaramma Muhd Salis
Mu’az Almadani
Dar Hadith Magume Zaria, Jihar
Kaduna
65. Mall Shuaibu Salihu Zaria da
Alaramma Aliyu Umar
T/Wada zariaJihar kaduna
66. Mal. Muhammad Sani Alhamidy
Bebeji, Jihar kano
67. Mal. Abdul mudallib Ahmad
Tijjani da Alaramma Salihu Muhd
Usman
Masjid Triump, Jihar Kano
68. Mall Abdul mudallib Gusau
Alaramma Umar Ramadan
Kano State Univ. Wudil, Jihar kano
69. Mall Saifullahi Adam Shuaib da
Alaramma Tasiu Sabiu
Huguma Takai jihar Kano
70. Mall Husaini Yakubu Rano da
Alaramma Shamsuddeen Umar
Masjid Dar Tauheed Rano, Jihar
Kano
71. Mal. Aminu Usman (Abu Ammar)
da Alaramma Aliyu Usman Audi
Masjid Kerau, Jihar Katsina
72. Mal. Surajo Mahmud da
Alaramma Mukhtar surajo
Masjid Lowcost, Jihar Katsina
73. Mal. Nasir Abdurahman
Funtua, Jihar Katsina
74. Mal. Aminu Liman Mustapha
Masjid. Juma’a Funtuwa, Jihar
Katsina
75. Mal. Aminu Yammawa
Masjid. G.R.A.Jihar Katsina
76. Mal. Muktar Usman Jibiya da
Alaramma Auwal Umar
Matazu, Jihar Katsina
77. Mal. Musa Mansur da Alaramma
Salihu Ahmad
Masjid Karama Daura, Jihar katsina
78. Mal. Hassan Yusuf da Alaramma
Haruna Salisu
Masjid Senator (Madawaki) Daura,
Jihar Katsina
79 . Mal. Alkasim Umar Jibril Hotoro
da Alaramma Muhseen Ishaq
Aleiru, Jihar Kebbi
80 . Mal. Bello Bayawa da Alaramma
Muhammadu Bunza
Masj Shk Abubakar Mahmud Gumi,
Jihar Kebbi
81. Mal. Hashim Nata’ala Yawuri da
Alaramma Bala Abubakar Tambuwal
Dirin Daji, Jihar Kebbi
82. Mall Aliyu S Mafara da Alaramma
Usman Tagulle
Kamba, Jihar Kebbi
83. Mal. Usman Zaga da Alaramma
Adam Muhammad Fana
Bena, Jihar Kebbi
84. Mal. Ishaq M Alqali da Alaramma
Safiyanu Abdullai Makera
Danko Wasago, Jihar Kebbi
85 . Mal. Imam Aliyu Bunza da
Alaramma Amiru Ibrahim Argungun
Argungu, Jihar Kebbi
86. Mal. Umar Jega da Alaramma
Nafiu Bena
Koko, Jihar Kebbi
87 . Mal.Tasiu Funtuwa da
Alaramma Muhammad Bunza
Argungu, Jihar Kebbi
78. Mal. Imam Dahiru Lokoja da
Alaramma Ishaq
Lokoja, Jihar Kogi
89. Mal. Imam Yahaya Iddah da
Alaramma Auwal Muhammad
Iddah, Kogi
90. Mal. Yusuf Umar da Alaramma
Rabi’u Ibrahim
Obajana, Jihar Kogi
91. Mal. Salihu Muhammad da
Alaramma Ahmad Muhammad
Kaiama, Jihar kwara
92. Mal. Attahiru Kaiama da
Alaramma Ibrahim Kaima
Ilorin, Jihar Kwara
93 . Mall Mas’ud Ibrahim Offa
Offa, Jihar kwara
94 . Mal. Abubakar Abdulsalam da
Alaramma Tukur Jakada
Sabon masallaci Agege jigar Lagos
95 . Barrista Ishaq Adam
Jigar Lagos
96. Mall. Bukhari yakub da
Alaramma Muhammad fari
Agege LagosJihar Lagos
97. Mall Anas Assalafee Fagge da
Alaramma Abubakar Rano
Obalande/Ikoyi, Jihar Lagos
98 . Sheikh Imam Sulaiman
Masj 1000 & 4Jihar Layobe
99. Mal. Jamilu Albani Samaru da
Alaramma Abubakar Umar Balarabe
Lafia, jihar Nasarawa
100. Mall Adam Ibrahim Al-madani
da Alaramma Abbas Dahir Abubakar
Karu Masj Jibwis, Jihar Nasarawa
101 Mal. Shu’aibu Adam Makoli da
Alaramma Ibrahim Abubakar
Keffi, Jihar Nasarawa
102. Dr. Umar Gumi da Alaramma
Sulaiman Hussaini Doma
Doma, Jihar Nasarawa
103. Mal. Muh’d Sani Ahmad
(AbuRuqayya) da Alaramma
Abubakar Bawa
Wawa, Jihar Niger
104 Mal. Lawal Abubakar da
Alaramma Abdulrashid Jega
Minna, Jihar Niger
105 Mal. Mujittaba Yakubu Musa
Lafai, Jihar Niger
106. Mal. Abdulrahim Sabiu Rafin
Dadi da Alaramma Ibrahim yahuza
bauchi
Kontagora, Jihar Niger
107. Dr Umar GarbacDokaji da
Alaramma Muhammad Aliyu Kamba
Suleja, Jihar Niger
108 Mall. Muhammad Auwal Rijau
Mariga, Jihar Niger
109 Mall. Usman Arabi da Alaramma
Khalilu Bunza
RijauJihar Niger
110. Mall. Musa Mujaddadi
Lafai, jugwr Niger
111. Mal. Bukhari Ibn Ishaq Albayani
da Alaramma Yusuf Garba Jenuko
Shiroro, Jihar Niger
112. Dr. Abubakar Usman Pakistan
da Alaramma Ismail Abdullahi
Mangu
Yalwan Shendam, Jihar Plateau
113. Mal. Abubakar Musa Azi da
Alaramma Anas Abdullahi Y/
Shendam
Kanem, Jihar Plateau
114. Dr. Abdul-rahman Idris
Zakariya da Alaramma Ibrahim
Bukuru
Bukuru, Jihar Plateau
115. Mall Ibrahim Idris Zakariyya da
Alaramma Ibrahim Gangare
Masj Zinariya Jos, Jihar Plateau
116. Mal. Abdul-Azeez Dan-lami
(Dan Amar Kanam) da Alaramma
Saidu Yusuf Mr. Ali
Barkin Ladi, Jihar Plateau
117. Mall Isa Ibrahim Bawa Mai
Shinkafa da Alaramma Abdulkarim
Akwanga
Port-Harcourt, Jihar Rivers
118. Mal. Yunus Sa’eed Abdul-
Hamid
Refinery Depot, Jihar Rivers
119. Mal. Abdulbasir Isah Unguwar
Mai Kawo da Alarmma Muhd Bello
Argungu
Illela, Jihar Sokoto
120. Mal. Aliyu Aliyu Muhammad jos
da Alaramma Faruqu Jada
Tambuwal, Jihar Sokoto
121. Mal. Umar Mai Damma da
Alaramma Auwal Adam Sokoto
Masj sheikh Abubakar Gumi, Jihar
Sokoto
122. Mal. Abubakar Ladan Mai
Idigami da Alaramma Muhammad
Auwal Sokoto
Masj Lokoja Road jihar Sokoto
123. Mall. Sani Abubakar Tambuwal
Masjid Sultan Ibrahim Dasuki, jihar
Sokoto
124. Sheikh Dr. Mansur Ibrahim
Sokoto da Alaramma Abubakar
Ghani Sokoto
Masjid Abu Huraira, Jihar Sokoto
125. Mal. Muhammad Barkindo
Jungudo da Alaramma Abdullahi
Badejo
Masjid Ummah, Jihar sokoto
126. Mall Isa shehu Ruga
Masj Finance Jalingo, Jihar Taraba
127. Mal. Gambo Kyari Maiduguri da
Alaramma Mustapha Hamza Jarmai
WukariJihar Taraba
128 Mal. Khalid Usman Khalid da
Alaramma Salisu Ung. Kanawa
IbadanJihar Oyo
129. Mal. Yahaya Usman Gidadawa
da Alaramma Abubakar Kaura
ShagamuJihar Ogun
130. Mal. Khamis Nasidi da
Alaramma Idris Mararraba Abuja
AnkaJihar Zamfara
131. Mal. Surajo Muhammad Gusau
Gusau, Jihar Zamfara
132. Mal. Ishaq Kagara
dacAlaramma Garba Bayawa
Bukuyum, Jihar Zamfara
133. Mal. Aminu Numan da
Alaramma Hassan mall Sani
Tambuwal
GummiJihar Zamfara
134. Mal. Nuruddeen Numan da
Alaramma Bashir Gombe
Potiskum Jihar Yobe
135. Mal. Abdulaziz Muhd Bauchi da
Alaramma Sulaiman Funtuwa
Jaji MajiJihar yobe
136 Mal. Abubakar Salihu Dengi da
Alaramma Hashim Sani Hashim
GaidamJihar Yobe
137. Mal.Isa Aliyu Jen da Alaramma
Idris Gashuwa
GashuwaJihar Yobe
138 Mal.Ibrahim Damaturu da
Alaramma Sani Nguru
DamaturuJihar yobe
Mun samu Sanarwa Daga Kwamitin
Tafsiri Na kasa, tare da Sa Hannun
Shugaban kungiya ta kasa, Sheikh
Abdullahi Bala Lau.
Marubuci: Shugaban kwamitin
Jibwis Social Media ta kasa, Ibrahim
Baba Suleiman.
24/Sha’ban/1438. 21/May/2017.

********ASSALAMU'ALAIKUM YAN UWA BARKA DA ZUWA WANNAN SHAFI, SHAFI NA MUSAMMAN DOMIN YADA SUNNAR ANNABI SALLALLAHU ALAYHI WASALLAM ********