Yaushe ne ya fi dacewa a yi sahur? (Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

Alhamdu lillahi
rabbil A’lamin,
Wa sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammad wa
ala alihi wa
sahbihi ajma’in.
Amma ba’ad;
Lallai wanda
yake son
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama zai
fifita
shi akan duk
abin da yake da
girma
ko daraja ko
tsada a gunsa.
Domin
son Allah da
manzonsa
sune imani,
kuma imanin
bawa bazai
cika ba sai
da su. Allah
subhanahu wa
ta’ala
yace:
“ kace idan har
iyayenku da
‘ya’yanku da
‘yan uwanku
da
matanku da
danginku da
dukiyar da
kuka
tsuwurwurta
da kasuwancin
da
kuke jin tsoron
tasgaronsa da
gidaje
da kuke yarda
dasu sune suka
fi
soyuwa a
gareku daga
Allah da
Manzonsa da
jihadi saboda
Allah ;to
ku zauna har
Allah ya zo da
al’amarinsa,
allah baya
shiryar da
fasikai” {Tauba
:24}
Wannan ayar
nassi ce karara
a bisa
wajibcin kaunar
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama,da
wajibcin
gabatar da
wannan kaunar
akan duk wani
abin kauna.
Alkali Iyadh
yace: “wannan
ayar ta
isa wajen
zaburarwa da
fadakarwa da
shiryarwa da
zama hujja ta
gaske a
bisa wajibcin
kaunar Manzon
Allah
sallallahu alaihi
wa sallama da
cancantarsa da
wannan
soyayyar,
domin Allah ya
kwankwashi
wadanda
dukiyarsu da
iyalansu da ‘ya
‘yansu
suka fi soyuwa
a garesu fiye
da Allah
da
manzonsa,kuma
yayi musu
narko
cewa su jira
har Allah ya zo
da
al’amarinsa,sannan
ya fasikantar
da
su, ya kuma
sanar da su
cewa sun
bacewa hanya
madaidaiciya,
Allah ba
zai shiryar da
su ba.
Hakanan kuma
wanda ya yi
la’akari
da wannan
ayar zai ga
cewa umarnin
bai tsaya ga
samuwar
soyayya ga
Allah da
Manzonsa
kadai ba,
barima
dai dole ne sai
wannan son ya
zama
sama da son
duk wani abu
wanda ba
su ba.
Wa sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammad wa
ala alihi wa
sahbihi ajma’in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s