FALALAR SAHABBAI ( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

Alhamdu lillahi
rabbil A’lamin,
wa
Sallallahu wa
sallama ala
Nabiyyina
Muhammadin
Wa ala a’alihi
wa
sahbihi ajma’in.
Amma ba’ad,
hakika hadisi ya
tabbata
daga Anas Bin
Malik
radhiyallahu
anhu ya ce;
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻨﺪﻕ ﺗﻘﻮﻝ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻣﺎ ﺣﻴﻴﻨﺎ ﺃﺑﺪﺍ
ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻋﻴﺶ ﺇﻻ
ﻋﻴﺶ ﺍﻵﺧﺮﻩ
ﻓﺄﻛﺮﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻩ
Ma’ana
Ansar sun
kasance a
yayin da suke
haka ramin
khandaku suna
cewa;
“Mu ne
wadanda suka
yiwa Manzon
Allah sallallahu
alaihi wa
sallama
mubaya’a akan
jihadi muddin
muna
raye har
abada”. Sai
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama ya
ce;
“Ya Ubangiji
babu wata
rayuwa sai
rayuwar lahira.
Ya Allah ka
girmama Ansar
da
muhajirai”
‘Yan uwa
wannan ya
nuna bai
halatta
wani mutun ya
zagi sahabbai
wadan
suke kaunar
Manzon Allah
sallallahu
alaihi wa
sallama shima
yake
kaunarsu ba,
duk wanda ku
ka ji yana
zaginsu ku Sani
wannan
tababbe ne,
yayi asara
duniya da lahira.
wa Sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammadin
Wa ala
a’alihi wa
sahbihi ajma’in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s