TSARABAN RAMADAN (Dr. Ibrahim jalo jalingo)

Ibrahim Jalo Jalingo
TSARABAR RAMADAN:
(1) Shaikhul Islam Ibnu
Taimiyyah ya ce cikin
Majmuu'ul Fataawa
6/505:-
(( ﻭﺍﻟﺨﻴﺮ ﻛﻞ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻓﻲ
ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻒ ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻜﺜﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺣﺪﻳﺚ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ
ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺑﺤﺒﻞ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﻣﻼﺯﻣﺔ ﻣﺎ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ﻭﻣﺠﺎﻧﺒﺔ ﻣﺎ
ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺔ
ﺍﻻ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﻴﻨﺎ ﻗﺪ
ﺍﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﺑﺄﻣﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻧﺒﺔ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﺱ
ﻭﺍﻟﻌﻴﻦ )).
Ma'ana: ((Sannan alheri
kuma dukkan alheri
yana cikin bin magabata
na gari, da kuma
yawaita ilmin hadithin
Manzon Allah mai tsira
da amincin Allah, da
kyakkyawar fahimta
cikinsa, da yin riko da
igiyar Allah, da lazimtar
abin da ke kira zuwa ga
jama'a da hadin kai, da
nisantar abin da ke kira
zuwa ga sabani da
rarraba, sai fa abin da
ya kasance al'amari ne
bayyananne da tabbas
Allah da manzonSa ne
suka yi umurni cikinsa
da wani umurni na a
nisanta, to wannan
kam biyayya sau da
kafa)).
(2) Alhaafiz Ibnu Rajab
ya ce cikin littafinsa
Alhikamul Jadiiratu Bil
Izaa'ah shafi na 12:-
(( ﻓﺎﻟﻮﺍﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﻪ
ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﺮﻓﻪ ﺍﻥ ﻳﺒﻴﻨﻪ ﻟﻼﻣﺔ
ﻭﻳﻨﺼﺢ ﻟﻬﻢ ﻭﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﺎﺗﺒﺎﻉ
ﺃﻣﺮﻩ ﻭﺍﻥ ﺧﺎﻟﻒ ﺫﻟﻚ ﺭﺃﻱ
ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﻣﺔ، ﻓﺎﻥ ﺍﻣﺮ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﺍﺣﻖ ﺍﻥ ﻳﻌﻈﻢ
ﻭﻳﻘﺘﺪﻯ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺭﺃﻱ ﺍﻱ
ﻣﻌﻈﻢ ﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ ﺃﻣﺮﻩ ﻓﻲ
ﺑﻌﺾ ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺧﻄﺎ، ﻭﻣﻦ
ﻫﻨﺎ ﺭﺩ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻨﺔ
ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﺍﻏﻠﻈﻮﺍ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺩ ﻻ ﺑﻐﻀﺎ ﻟﻪ، ﺑﻞ ﻫﻮ
ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﻣﻌﻈﻢ ﻓﻲ
ﻧﻔﻮﺳﻬﻢ، ﻭﻟﻜﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
ﺍﺣﺐ ﺍﻟﻴﻬﻢ، ﻭﺃﻣﺮﻩ ﻓﻮﻕ ﺍﻣﺮ
ﻛﻞ ﻣﺨﻠﻮﻕ، ﻓﺈﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻣﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﻭﺃﻣﺮ ﻏﻴﺮﻩ
ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﻭﻟﻰ ﺍﻥ
ﻳﻘﺪﻡ ﻭﻳﺘﺒﻊ )).
Ma'ana: ((Abin da ke
wajibi a kan dukkan
wanda umurnin manzon
Allah mai tsira da
amincin Allah ya same
shi kuma ya san shi to
ya bayyana shi ga
Al'umma, ya musu
nasiha, ya umurce su da
bin umurninsa koda
kuwa hakan ya saba
wa ra'ayin wani babba
cikin Al'umma, domin
umurnin Manzon Allah
shi ya fi cancanta da a
girmama kuma a yi koyi
da shi a kan ra'ayin wani
wanda ake girmamawa
da ya saba wa
umurninsa cikin sashin
wasu abubuwa a bisa
kure, daga ma nan ne
Sahabbai da wadanda
ke bayansu suke yin
raddi a kan dukkan mai
saba wa Sunnah
Sahihiya, sau da dama
ma sukan yi kaushi cikin
raddin, ba kuma saboda
nuna kiyayya gare shi
ba, a'a yana nan abin so
a gare su kuma abin
girmamawa a cikin
rayukansu, to sai dai
manzon Allah shi ya fi
soyuwa a wurin su,
kuma umurninsa yana
sama da umurnin ko
wace halitta, saboda
haka idan umurnin
Manzo ya yi karo da
umurnin waninsa,
umurnin Manzon ne ya fi
cancanta da a gabatar
kuma a bi)).
(3) Shehu Uthmanu Dan
Fodiyo ya ce cikin
littafinsa Ihyaa'us
Sunnah Wa Ikhmaadul
Bid'ah shafi na 8:-
(( ﻗﺪ ﺍﻧﻌﻘﺪ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ
ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻬﺪﻳﻦ ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻃﺮﻕ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﺨﻴﺮﺍﺕ، ﻓﻤﻦ ﺳﻠﻚ ﻣﻨﻬﺎ
ﻃﺮﻳﻘﺎ ﻭﺻﻠﻪ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻭﺻﻠﻮﺍ
ﺍﻟﻴﻪ ﺣﻘﺎً، ﻭﻣﻦ ﻋﺪﻝ ﻋﻨﻪ
ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ﺳﺤﻘﺎ، ﻭﻳﺠﻮﺯ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﺃﻱ ﺍﻻ ﻣﺎ
ﺧﺎﻟﻒ ﻧﺺ ﺍﻟﻘﺮﺍﻥ ﺍﻭ ﻧﺺ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻭ
ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻠﻲ
ﻓﺎﻓﻬﻢ )).
Ma'ana: ((Hakika Ijmaa'i
ya kullu a kan cewa lalle
ra'ayoyin Mujtahidai
dukkansu hanyoyi ne
zuwa Aljannah, kuma
hanyoyi ne zuwa
alkhairai, wanda duk ya
bi wata hanya daga
cikinsu to tabbas za ta
kai shi zuwa inda suka
kai, wanda kuma ya
karkata ga barin hakan
sai a ce da shi tir. Kuma
yin koyi da su na halatta
cikin dukkan wani ra'ayi,
sai dai abin da ya saba
wa nassin Alkur'ani, ko
nassin Hadithi, ko
Ka'idodi, ko Ijmaa'i, ko
Bayyanannen Kiyasi, ka
fahimta)).
Muna rokon Allah
Madaukakin Sarki da Ya
cusa mana son
sahihiyar Sunnah da
kuma son yin aiki da ita
cikin dukkan wani abu
na Aqiidah, ko Ibaadah,
ko Mu'aamalah. Ameen.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s