KANA SADA ZUMUNTA ? (Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa)

••••••••DAGA SHEIKH AMINU IBRAHIM DAURAWA•••••••••
••••••••••••••••••••••••
KANA SADA ZUMUNTA ?
1-Allah taala yayi Umarni da sada zumunta.
Suratul bakara 36, Suratul Isra'i 26, Suratul Rum 38, Suratul bakara 210, Suratul Nisa'i 2 .
2- Sada zumunta yana kara tsawon rai, Bukari 5986, Muslum 2557.
3- sada zumunta yana kara arziki, Bukari 5986
4- sada zumunta yana cikin abubuwan da akayi Umarni dashi, tun farkon musulunci, bayan tauhidi, Bukari 7
5- sada zumunta dalili ne na shiga Aljannah, Bukari 5983
6- sada zumunta yana cikin abubuwan da Allah yake so. Sahihut-targib 2/667.
7- sada zumunta yana tseratarwa daga azaba, Abu Dauda
4902
8- sada zumunta wasiyyar da Annabi saw yayi wa Al'ummarsa. Sahihut-targib 2/669
9- Sada zumunta siffar muminai ce.
10 Sada zumunta yana sawa a karfi aikin mutum. Sahihut-targib 2/674
11- sada zumunta yana cikin siffofin masu hankali.
12- Duk wanda yayi imani da Allah da ranar lahira, ya dinka sada zumunta,. Bukari da Muslum.
13- Sada zumunta yana kare mutum daga laantar Allah , Tafsir Ibn kasir Suratul Ra'adi,25.
14- Yin Sadaka ga yan uwan zumunta, yana jawo lada biyu, na Sadaka dana zumunta. Sahihu,Sunanil Tirmiziy. 1/202 .
15, Sada zumunta yana kara soyayya tsananin dangi da yan'uwa .
16- Sada zumunta yana kara hadin kai tsananin yan'uwa.
17- Wanda baya sada zumunta bazai shiga Aljannah ba.
18- Allah taala ya yiwa mahaifa alkawari zai sadar da wanda ya sadar da ita, zai yankewa wanda ya yanketa.
19 , mai sada zumunta shine wanda ko baa zo masa ba, shi zai je.
20, Baya cikin sada zumunta sai wanda yazo maka kawai zaka je masa.
2 February at 22:31

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s