001 Suratul Fatiha

1 Da sunan Allah, Mai rahama, Mai jin ƙai.
2 Godiya ta tabbata ga Allah, Ubangijin halittu/talikai;
3 Mai/mafi rahama, Mai/mafi jin ƙai;
4 Mai nuna Mulkin/Mamallakin Rãnar Sakamako.
5 Kai (kaɗai) muke bautawa, kuma Kai (kaɗai) muke neman taimakonKa.
6 Ka shiryar da mu ga hanya madaidaiciya.
7 Hanyar waɗanda Ka yi wa ni’ima, ba waɗanda aka yi wa fushi ba, kuma ba ɓatattu ba.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s