WAKEN AQIDAR DAHAWIY Na Kabir Asgar Post No. 11

WAKEN AQIDAR DAHAWIY
Na Kabir Asgar
Post No. 11
95. Allah tsine wa duk wanda
Yas sa wa Allah andada
Zai dandana kuda tai tun da Bai zamto mai tauhidi ba
96. Kutse ba kyau kayin qadara
Duk wanda ya qi zai yi asara
Kunya da tsiya da yawan fatara
Tsira ba zai taba samu ba
97. Zai fada rudu, tabewa Sai ta aurai ba sa rabuwa
Zindiqanci zai komawa
Ba zai zama mai tauhidi ba
98. Al-arshi da Kursi tabbas ne
Allah daga su mawadaci ne
Bayin Allah mabuqata ne Ba za su wadatu da Allah ba
99. Allah ya kewaye Al-arshi
Ba ma yarda mu sifanta Shi
Mun gasgata manzo bawanShi
Manzon Allah bai qarya ba
100. Ibrahim ka ga Khalilun ne Allah ya riqe shi haqiqa ne
Haka nan Musa ko Kalimun ne
Ba za mu bi ‘yan ta’adili ba
101. Mun miqa wuya mun imani
Mun gasgata ayar Kur’ani
Ba ma bin duk wani shaidani Ba za mu biye wa son rai ba
102. Mun yarda da manzannin Allah
Annabbawa bayin Allah
Sun kawo addinin Allah
Ba su tauye saqon Allah ba
103. Mun shaida cewa aikinsu Wa’azin tauhidin Rabbinsu
Allah dada tsira a gare su
Ko da daya ni ban ware ba
104. Ahlul-qibla ko musulmi ne
Matuqar sun yarda suna a sane
Cewa manzo jagora ne Ba su canza mai addini ba
105. Ba su qaryata Manzon Allah ba
Ba su wa sunnanrsa jafa’i ba
Ba su qetare haddin sunnar ba
Ba mu kafirtar da musulmai ba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s