ME YA FARU A KARBALA? 17 (Dr mansur sokoto)

MEYA FARU A
KARBALA? 17
Mu Koma Kan Yazid
Nuni ya gabata a can
baya zuwa ga irin
sabanin mawallafa a
game da Yazid. Bisa ga
wannan ne mutane
suka kasu kashi uku a
kan shi. Wasu na zagi
har ma da la’antar sa,
wasu na yabon sa da
gwarzanta shi. Kashi na
uku su ne wadanda
suka tsaya a tsakani
suna neman ayi masa
adalci a ajiye shi a
matsayin sauran ire-
irensa daga cikin
sarakunan musulunci
masu rauni wadanda
suka tafka kurakurai a
cikin mulkinsu. A sa su a
cikin ayar da
madaukakin sarki yake
cewa
(ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ ﺍﻋﺘﺮﻓﻮﺍ
ﺑﺬﻧﻮﺑﻬﻢ ﺧﻠﻄﻮﺍ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ
ﻭﺁﺧﺮ ﺳﻴﺌﺎ ﻋﺴﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻥ
ﻳﺘﻮﺏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮﺭ
ﺭﺣﻴﻢ ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺘﻮﺑﺔ: ١٠٢
“Kuma wadansu sun yi
ikirari da laifukansu, sun
gauraya aiki na kwarai
da wani maras kyawo,
yana yiwuwa Allah ya yi
tuba a kan su, lalle Allah
Mai yawan gafara ne,
mai gamammen jinkai”.
Suratut Taubah: 102
Mu saurari wani daga
cikin malamai masu irin
wannan matsakaicin
ra’ayi, shi ne Imam Abu
Abdillahi Adh Dhahabi.
Ga abinda ya ce a cikin
tarihin Yazid a littafinsa
SIYAR A’LAM AN
NUBALA (7/36):
ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﻨﺎﺗﻪ ﺣﺴﻨﺔ ﻭﻫﻲ
ﻏﺰﻭ ﺍﻟﻘﺴﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ، ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﻣﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺠﻴﺶ، ﻭﻓﻴﻬﻢ
ﻣﺜﻞ ﺍﺑﻲ ﺍﻳﻮﺏ ﺍﻻﻧﺼﺎﺭﻱ
ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ… ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﺎﻝ :
ﻭﻳﺰﻳﺪ ﻣﻤﻦ ﻻ ﻧﺴﺒﻪ ﻭﻻ
ﻧﺤﺒﻪ، ﻭﻟﻪ ﻧﻈﺮﺍﺀ ﻣﻦ ﺧﻠﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﻠﻮﻙ
ﺍﻟﻨﻮﺍﺣﻲ، ﺑﻞ ﻓﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ
ﺷﺮ ﻣﻨﻪ ..
Tare da tubatubansa
yana da alheri guda
daya, shine yakar
Qustantiniyah. Kuma shi
ya jagoranci yakin, alhali
a cikin rundunar akwai
manya irin su Abu
Ayyub Al Ansari mai
masaukin Manzon Allah
Sallallahu Alaihi Wa Alihi
Wasallam.. Har dai inda
Dhahabi ya kai ga cewa,
“Yazidu na cikin
wadanda ba ma zagin
su, ba ma kuma kaunar
su. An yi ire-irensa da
dama daga cikin
halifofin daulolin guda
biyu (yana nufin
Umawiyyawa da
Abbasiyyawa), haka ma
a cikin gwamnoni an yi
ire-irensa da ma
wadanda shi ya dara su
dama.
A baya mun kawo
hadisin da ya nuna
falalar wannan jihadi da
su Yazidu suka yi
wanda Bukhari ya
ruwaito shi – hadisi na
2924 – daga Ummu
Haram Al Ansariyyah
matar sayyidina Ubada
bin Samit wadda ta ce,
Manzon Allah Sallallahu
Alaihi Wa Alihi Wasallam
ya ce “runduna ta farko
daga al’ummata
wadanda zasu yi yaki a
kan teku an gafarta
masu. Sai na ce, ya
Manzon Allah, ni ina
cikinsu? Ya ce, eh, kina
cikinsu. Sannan ya ce,
kuma runduna ta farko
daga al’ummata da
zasu yaki birnin Qaisar –
Qustantiniyah – su ma
an gafarta masu. Na ce,
Manzon Allah ina
cikinsu? Sai ya ce, a’a.
Kuma mun fadi ba ta ga
wannan yakin da Yazidu
ya jagoranta ba don ta
cika bayan gama
wancan yaki wanda
babansa Mu’awiyah ya
jagoranta kai tsaye.
Kamar yadda bakin da
ba ya karya ya fada
mata.
Game da la’antar Yazid
kuwa da ma la’antar
kowane irin musulmi –
kai har da kafiri – ba
aikin mutanen kirki ba
ne. Domin kuwa
manzonmu Sallallahu
Alaihi Wa Alihi Wasallam
ya ce a hadisin Abdullahi
bin Mas’ud Radiyallahu
Anhu: “Musulmi ba mai
yawan suka ne ba, ba
mai yawan la’anta ne
ba, ba kuma mai fadin
kazamar magana ne ko
kalmar alfasha ba”.
Imam Al Bukhari ya
ruwaito shi a cikin AL
ADABUL MUFRAD, Hadisi
na 312, haka ma Ibnu
Hibban a cikin Sahihin
littafensa (1/421) Hadisi
na 192, haka ma Imam
Ahmad a cikin MUSNAD
(1/404) da kuma
Tirmidhi a cikin SUNAN
(4/350), Hadisi na 1977.
Albani da Arna’ut sun
inganta shi.
Magabata da dama sun
kasance suna kame
bakinsu daga la’antar ko
da dabba ce, domin
watarana a cikin tafiye
tafiyen Manzon Allah
Sallallahu Alaihi Wa Alihi
Wasallam ya ji wata
mata ta la’anci
rakumarta don ta kusa
kayar da ita, sai ya yi
umurni a dauke kayan
da ke kan rakumar a
sake ta. Ya ce, “An riga
an la’ance ta”. Imran bin
Husain da ya ruwaito
Hadisin ya ce, yanzu
haka kamar ina ganin ta
tana tafiyarta kowa ya
fita batunta. Duba
SAHIH MUSLIM (8/23),
Hadisi na 6769.
Wani muhimmin al’amari
da ya kamata mu yi
nuni gare shi a nan shi
ne tasirin farfagandar
JAISHUT TAWWABIN
da muka ambata a baya
na karin gishiri ga mafi
yawan labaran
abubuwan da suka faru.
Misali, masu tantance
ruwayoyi sun yi suka
ainun ga riwayoyin da
suka ce, an je da kan
sayyidina Husaini har
birnin Sham wurin Yazid,
ballantana sauran
almarar da aka hikaito
ta cewa ya fashe
haushi, da nuna murna
har da wasu baitoci na
rashin kunya. Haka
kuma game da iyalansa
bai inganta cewa, an yi
masu wulakanci ko dan
kadan ba. Maimakon
haka ma da aka zo da
su wurin Yazidu ya
mutunta su, kuma ya yi
masu rantsuwa cewa
bai yi umurni da haka
ba, bai kuma ji dadi ba.
Juyayi da makokin
Husaini dai babu shakka
wata bidi’a ce babba da
take da manufar ci gaba
da tona mikin da tuni
wadanda suka yi shi
sun gamu da Allah ya
hukunta su. Da yana
cikin addini a yi makokin
wani ai kuwa da an
shar’anta ayi na kakan
Husaini wanda shine
fiyayyen talikai. In kuma
sun ce ai saboda an
zalunce shi ne, to da shi
da mahaifinsa wa aka fi
zalunta? Shi ya yi fito na
fito har ya samu sa’ar
halaka mutane 88 a
cikinsu ya aika su zuwa
Jahannama a wurin
kokarinsu na kama shi,
sannan shi ma suka
samu kashe shi bayan
kama shi din ya faskara.
Amma shi mahaifinsa
kwanton bauna aka yi
masa yana hanyar
tafiya masallaci cikin
duhun asuba aka kashe
shi. To, don Allah a
tsakanin su biyun wa
aka fi zalunta? Kuma in
wannan ne dalilin yin
makoki don me da ba a
yin na babansa? Haka
su ma Halifofi biyu da
suka gabaci Ali
kowanensu yana
matsayin shugaban
musulmi aka kashe shi
kuma a cikin birnin
manzon Allah mai
alfarma. Idan kuma sun
ce don ya yi shahada ne
wajen kare addini, sai
mu ce wannan kam ai
abin buki ne, da Shari’a
ta amince da yin bukin.
Wane ne ba ya son ya
samu shahada? Sai a
zauna ayi ta kururuwa
ana yanka jiki don wani
masoyinmu ya tafi
aljanna? Kuma da haka
ne da shugaban Shahidai
Hamza baffan Manzon
Allah ya fi Husaini
cancanta. In sun ce ai
kisan na wulakanci ne,
to, ai kowa ya san irin
wulakancin da aka yi ma
gawar sayyidina
Hamza, abinda ya
bakanta ran Manzon
Allah matuka. Amma
duk da haka, masu
hannu ga wannan lamari
duk sun tuba, kuma
Annabi Sallallahu Alaihi
Wa Alihi Wasallam ya
karbi tubansu, ya bar su
da Allah idan tuba na
gari suka yi Allah ya
sani. In ma ba haka ba
to, can su da Allah
masanin gaibi.
Alkur’ani ya fada mana
cewa, Banu Isra’ila sun
yi ta kisan Annabawan
Allah. (Duba misali,
Suratul Baqara: 87 da
kuma 91). In da makoki
Ibada ne don me da ba
a umurci Manzo
Sallallahu Alaihi Wa Alihi
Wasallam ya yi masu
makoki ba?
Allah ya jikan babban
malamin Tabi’una;
Rabi’u bin Khuthaim, a
lokacin da aka gaya
masa an kashe Husaini
sai ya ce, sun kashe
shi? Aka ce masa eh. Ya
ce INNA LILLAHI WA
INNA ILAIHI RAJI’UN.
Sannan ya karanta aya
ta 46 a Suratuz Zumar
inda Allah ke cewa: “Ka
ce, Ya Allah! Mai kaga
halittar sammai da
kasa, masanin fili da
boye, Kai ne ke hukunci
a tsakanin bayinka a
cikin abinda suka
kasance suna saba wa
juna a cikinsa”. Bayan
haka Malam Rabi’u bai
sake cewa uffan ba.
Duba AL AWASIM
MINAL QAWASIM na Al
Qadi Abubakar Ibnul
Arabi Al Ishbili, shafi
131.
Ranar Ashura kafin ta
zama ranar shahadar
Husain ta kasance rana
mai tarihi da ya sa
Annabi Sallallahu Alaihi
Wa Alihi Wasallam yana
azumtar ta tun yana
Makka kamar yadda
mushrikai su ma suna
yi. Da ya zo Madina
kuma ya tarar Yahud su
ma suna yi, ya umurci
musulmi su ma su yi shi
a matsayin farali har sai
da aka saukar da
azumin Ramadhan
sannan aka dauke
faralci aka bar shi a
matsayin Sunnah. Duk
abinda ya faru bayan
wucewar Manzon
rahama ba zai canza
shari’ar da shi Manzon
ya bar mu a kanta ba.
Alhamdu Lillah.

ME YA FARU A KARBALA? 16 (Dr mansur sokoto)

MEYA FARU A
KARBALA? 16
Matsayin Malaman
Sunnah a kan
Wadannan Fitinu
Game da tawayen
mutanen Madina
malamai magada
Annabawa ba su ja
bakinsu ba suka yi shiru.
Sun bayyana ma
mutane abinda Allah ya
wajabta na da’ar
shugaba ko da fasiki ne.
Maslahar da ke cikin
wannan ita ce, kauce
ma abinda zai zubar da
jinainan jama’a da kawo
tashin hankalin da ba a
san karshe ko iyakarsa
ba. Littafan Sunnah na
hadisi da na Akida a cike
suke da wadannan
hadisan. Sheikh Abdus
Salam Bin Barjis ya
tattara su tare da
maganganun magabata
a cikin littafinsa
MU’AMALATUL HUKKAM
FI DAU’IL KITAB WAS
SUNNAH, bugun Riyadh
1415H.
Misalai biyu kawai zamu
kawo don bayyana
matsayin malaman
Sunnah a wancan lokaci.
1. Matsayin Abdullahi bin
Umar:
Kamar yadda muka gani
a baya, Abdullahi bin
Umar Radiyallahu
Anhuma na daga cikin
wadanda ba su yi na’am
da nadin Yazidu ba.
Amma da ya ga jama’a
sun yi masa mubaya’a
sai ya kyamaci ya ware
daga mutane. To, a
lokacin da wannan
fitinar ta taso ta yin
tawaye ga Yazid, Ibnu
Umar ya tara dukkan
iyalansa ya gargade su
game da sa hannu cikin
abinda ke gudana. Ya ce
musu, ku sani mun bada
mubaya’armu ga
wannan mutum ne bisa
ga amincin Allah da
sunnar Manzonsa. Kuma
na ji Manzon Allah
Sallallahu Alaihi Wa Alihi
Wasallam yana cewa:
“Duk wanda ya yi
yaudara za a kafa masa
tuta a ranar alkiyama
ace ga yaudarar da
wane ya yi. Babu kuwa
wata yaudara – in dai
ba shirka ce ba – da ta
kai kwance mubaya’ar
da aka yi bisa ga
Sunnah. Don haka kada
ku yi ma Yazid tawaye.
Kada dayanku ya sanya
hannunsa cikin wannan
tashin hankali. Wanda
kuwa duk ya yi haka zai
zama rabuwata da shi
kenan. Duba Sharhin
Sahihu Muslim tare da
sharhin Imam An
Nawawi, Hadisi na 58 da
na 1851 (2/1478).
Sayyidina Ibnu Umar bai
tsaya kawai ga
gargadin iyalinsa ba sai
da ya je wajen jagoran
wannan yunkuri
Abdullahi bin Muti’u.
Abdullahi ya yi wuf ya
dauko masa majingini,
sai Ibnu Umar ya ce
masa dakata. Ni ban zo
don in zauna ba. Na zo
ne in sanar da kai wani
Hadisi da na ji daga
Manzon Allah Sallallahu
Alaihi Wa Alihi Wasallam.
Na ji shi yana cewa:
“Duk wanda ya zare
hannunsa daga biyayya
(ga shugaba) zai gamu
da Allah ba ya da hujja.
Wanda kuwa duk ya
mutu yana mai rabuwa
da jama’ar musulmi to,
zai yi mutuwa irin ta
jahiliyyah”. Duba Sahihu
Muslim a wurin da muka
fadi a dazu.
2. Matsayin Muhammad
Bin Ali Bin Abi Talib
A cikin yawon da suka
yi na neman goyon
bayan jama’a, wadanda
suka shirya tawayen a
Madina sun je wurin
kanen Husaini;
Muhammad Wanda aka
fi sani da Ibnul
Hanafiyyah. Muhammad
ya tambaye su, mene
ne dalilinku na yi wa
Yazidu tawaye? Sai
jagoransu Abdullahi bin
Muti’u ya kada baki ya
ce masa, saboda Yazidu
na shan giya, kuma ba
ya sallah, sannan yana
tsallake hukuncin
Alkur’ani. Muhammad ya
ce masu, to amma ni na
je wajen Yazid ban ga
abinda kuka fadi ba. Na
zauna tare da shi na
wani lokaci, na lura da
yana tsayar da sallah,
yana kamanta yin alheri,
yana tambayar ilimi
kuma yana lazimtar
Sunnah. Sai suka ce, ai
zai iya yin haka don riya!
Ibnul Hanafiyyah ya ce,
to me yake so a gurina
ko yake tsoro da zai
mani riyar abinda bai
saba ba? Ya sha giyar
ne a gabanku? In dai har
kun ga ya sha giya, to
tare kuka sha kenan. In
ba haka ba to bai halalta
ku shedi abinda ba ku
gani ba. Sai suka ce, ba
mu gani ba kam amma
wallahi mun yarda da
wannan magana, kuma
tabbas gaskiya ce. Sai
ya ce, to, Allah Ta’ala
ya soke wannan shaida
taku, don cewa ya yi:
( ﺍﻻ ﻣﻦ ﺷﻬﺪ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻭﻫﻢ
ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ ( ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﺰﺧﺮﻑ :
٨٦
“Face wadanda suka yi
shaida da gaskiya,
kuma suna sane (da
abinda suka yi shaida a
kansa). Suratuz
Zukhruf: 86
Da Ibnul Hanafiyyah ya
tabbata masu ba shi
tare da su, sai suka ce
kamar dai kana ganin
kai ka fi cancanta mu sa
gaba! Sai ya ce, sam. Ba
na halalta ma kaina yin
wannan al’amari a
kowane matsayi, ina
jagora ko ina mabiyi.
Suka ce, to, amma ai ka
yi yaki tare da babanka.
Ya ce, ku kawo min
wani irinsa in taya shi
yaki.
Suka ce, to ka sa
‘ya’yanka Al Qasim da
Abul Qasim su biyo mu.
Ya ce, in har zan sa
‘ya’yana me zai hana ni
ma in je?
Suka ce, to ka zo mu je
ba sai ka yi yaki ba.
Iyaka kawai ka yi mana
kamfe ga mutane. Ya
ce, tsarki ya tabbatar
ma Allah! In ce mutane
su yi abinda ba na yi?
Suka ce, to lalle ko kana
so ko ba ka so sai mun
fitar da kai ka shiga
cikin wannan lamari. Ya
ce, ba zai maku dadi ba
don zan rinka ce ma
mutane su ji tsoron
Allah, kada su yardar da
wani mahaluki a cikin
fushin ubangiji. Daga
karshe dai Muhammad
ya fice ya bar Madina
zuwa Makka don gudun
wannan fitina. Duba AL
BIDAYA WAN NIHAYA
na Ibnu Kathir (8/604)
da kuma MUKHTASAR
TARIKH DIMASH na
Ibnu Manzhoor (8/256).
Zamu dawo magana
kan Yazid in Allah ya so.
Ku dakace mu.

ME YA FARU A KARBALA? 15 (Dr mansur sokoto)

ME YA FARU A
KARBALA? 15
Mutuwar Sarki Yazid
Ga dukkan alamu Yazidu
ya bar duniya da juyayin
abu guda daya da yake
fargaban gamuwa da
Allah a kan sa. Wannan
lamarin kuwa shine
kisan Husaini da
danginsa. An fadi cewa,
karshen kalaman da ya
furta a duniya su ne:
“Ya Allah! kada ka rike ni
da abinda ban so ba
kuma ban bada umurni
ba. Ya Allah! Kayi
hukunci a tsakani na da
Ibnu Ziyad – yana nufin
gwamnansa na Kufa
wanda ya sa aka kashe
Husain. Yazid ya rasu a
ranar 14 ga Rabi’ Awwal
na shekarar 64H. Duka
duka mulkinsa bai cika
shekaru hudu ba amma
al’ummar musulmi ta
samu ja da baya
matuka daga karfinta
da kwarjininta a cikin
wannan bakin lokaci.
Rundunar Husain bin
Numair wacce take
tsare da Ibnuz Zubair
da jama’arsa suna dako
a wajen Makka ba su
samu labarin mutuwar
Yazid ba sai bayan sati
uku cur. Abu kadan ya
rage wannan runduna
ta hada kai da Ibnuz
Zubair bayan sun samu
wannan labari. Amma
abinda ya kawo cikas
shi Bin Numair ya nemi
ya dora hannunsa a kan
na Ibnuz Zubair ya yi
masa mubaya’a da
sharadin a yafe duk
jinainan da suka gudana
a baya. Ya ce kuma idan
an yi haka na lamunce
ma kasar Sham gaba
daya zan sa su yi maka
mubaya’a. Shi kuma sai
ya ki karbar wannan
sharadi. A nan ne Bin
Numair ya juya yana
nadama, ya ce, “Dubi
yadda nake kiran sa
zuwa sarauta yana
neman ci gaba da
fitina”. Ashe dai Allah
bai kaddare shi da zama
sarki ba. A can kuma
birnin Dimashka ta
Sham an sha
takaddama sosai a kan
wa za a nada bayan
Yazidu tun da shi bai bar
wani wasici a kai ba.
Daga bisani sai aka dora
wa dansa Mu’awiyah
karami jan wannan
ragama. Amma ina
dadin mulki a lokacin
tashin hankali! Ba da
jimawa ba shi wannan
sai ya yi murabus ya bar
wuri wayam ana ta
muhawara ba mai
bukata. A nan ne
Umawiyyawa suka
bukaci su je su sasanta
da Ibnuz Zubair a
Makka, su yi masa
mubaya’a daga bisani
kuma sai Allah ya sa
aka jitu a kan Marwan
bin Al Hakam wanda shi
ne mulki ya ci gaba a
cikin zuriyarsa. Matsayin
Malaman Sunna A Kan
Wadannan Fitinu
Annabinmu Sallallahu
Alaihi Wa Alihi Wasallam
ya sanar da cewa fitinu
zasu gudana a bayansa.
Kuma ya fadi cewa
alherinka yana
gwargwadon
nisantarka daga gare
su. Wadannan hadisai
suna na a shimfide cikin
littafan Sunna a Kitabul
Fitan na kowane littafi.
Duba alal misali: Sahihul
Bukhari, Kitabul Fitan,
Babun takunu fitnatun
al qa’idu fi ha khairun
minal qa’im, Hadisi na
6670. Game da abinda
ya faru a Karbala, ba
wani sabani a tsakanin
malamai cewa, an tafka
barna wadda ba ta dace
ba. Abin takaici ne da ya
nuna cewa ba a
mutunta Manzon Allah
ba a cikin sha’anin
iyalinsa. Wanda kuwa
duk yake da hannu a ciki
to, ba abinda zai hana
shi gamuwa da fushin
Allah in ba tuba ya yi ba
tuba ingatacciya. Amma
a game da wa ke da
alhakin wannan ta’asa,
to kowa ya fadi
albarkacin bakinsa. Duk
wanda yake da
kyakkyawan nazari da
sa adalci cikin hukunci
zai iya lura da cewa
kaddarar Allah ita ce
babban jigon abinda ya
faru. Kuma duk abinda
ka ga Allah ya yi to,
tabbas akwai hikima a
cikinsa, ko mun san ta
ko bamu sani ba.
Hasashen da Ibnu
Taimiyyah ya yi a nan
abin sauraro ne matuka.
Ga abinda ya ce: Hasan
da Husaini sun rayu a
cikin kuruciya zamanin
Manzon Allah Sallallahu
Alaihi Wa Alihi Wasallam.
Don haka ba su samu
damar taimaka masa
ba a wajen jihadi da
yada kalmar Allah
kamar yadda sauran
sahabbai suka yi. (A
Lokacin wafatin Manzon
Allah, Hasan yana da
shekaru bakwai ne da
wata tara, a yayin da
Husaini yake da shekaru
shida da watanni
takwas). Duk
wahalhalun da sahabbai
suka sha a Makka da
tsangwama da tashin
hankali, haka ma duk
gwagwarmayar da
suka yi bayan sun bar
gidajensu da yakokan
duk da aka yi; Badar da
Uhud da Khandak da
Tabuk da sauransu inda
Allah ya yi ta rabon
darajoji da gafara ga
sahabbai su wadannan
bayin Allah ba su samu
kasancewa a ciki ba.
Kasancewar Allah ya
zaba masu wani babban
matsayi a aljanna ya sa
Allah ya jarabce su da
wata jarabawa a irin
nasu matsayi kuma ya
basu shahada. Don haka
ma Ibnu Taimiyyah ya
kara da cewa,
kashedinka ka zargi
Husaini a kan fitowar da
ya yi bayan duk
shawarwarin da aka ba
shi. Ka sani Allah ne
yake ingiza shi zuwa ga
daukaka da darajar da
ya hukunta masa. Duba
Minhajus Sunnatin
Nabawiyyah na Ibnu
Taimiyyah (4/527-536).
Zamu ci gaba da yardar
Allah.

ME YA FARU A KARBALA? 14 (Dr mansur sokoto)

ME YA FARU A
KARBALA? 14
Me ya biyo bayan
kashe Husaini?
Bayan da mutanen Kufa
suka ga abinda ya faru
a ranar Ashura sai suka
hakikance sun ci amanar
sayyidina Husaini tun da
su suka gayyato shi
amma kuma suka
tozarta shi. Sun fito da
shi daga amintaccen
gari kuma sun yi biris da
zuwansa har mai
aukuwa ta auku. To,
sannan ne fa suka fara
tunanin yadda zasu
kankare ma kansu
wannan laifi. A nan ne
wata kungiya ta
bayyana mai suna
“Jaishut Tawwabin”
rundunar masu tuba.
Babbar manufar
wannan kungiya tasu
ita ce yin gangami don
fada da gwamnatin
Banu Umayyah da ta
zama gwamnatin ‘yan
ta’adda wadda ba ta
kiyaye alfarmar jinin
gidan Manzon Allah
Sallallahu Alaihi Wa Alihi
Wasallam ba. Manufa ta
biyu ita ce daukar
fansar jinin ‘ya’yan
gidan Manzon Allah da
aka kashe. To, sai dai
wannan fargar jaji da
‘yan Shi’ah suka yi ba ta
yi wani tasiri na azo a
gani ba. A maimakon
haka sai ta ida dagula
lamurra, ta kara auka
al’ummar musulmi cikin
rikici. Duk abinda ‘ya’yan
wannan kungiya ta ‘yan
tuba suka yi bai wuce
kamfe ne da
furofaganda ba ta
batunci ga gwamnatin
Yazid da kokarin wanke
hannun ‘yan Shi’ah daga
wannan ta’asa. A cikin
wannan kungiyar ne aka
samu wani dan ta’adda
mai suna Mukhtar bin
Abi Ubaid Ath Thaqafi
wanda ya lashi takobin
sai ya ga bayan duk
masu hannu ga kisan
Husaini. A cikin haka
kuwa ya halaka mutane
masu dinbin yawa
wadanda ba su ji ba, ba
su gani ba, tare da
cewa kuma lalle ya
kashe da dama daga
cikin mutanen waccan
la’anannar runduna ta
Bin Ziyad. Daga karshe
dai Mukhtar ya yi
da’awar cewa, yana
haduwa da mala’ika
Jibrilu a kullum don
tattauna matakan da
yake dauka a cikin
wannan Jan aiki da ya
dora ma kansa. Ya dai
zamo wani dan karamin
annabi kenan. Daga cikin
babban tasirin da
kungiyar Tawwabuna
ta yi ta shigar da
mutanen Makka da
Madina cikin wannan
rikici. Ina nufin yunkurin
juya gwamnati mai ci ta
Yazidu. Kodayake ba lalle
ne a dora masu dukan
alhakin abinda ya faru
ba. A Makka tun da
labarin Karbala ya je ma
su sai Abdullahi bin
Zubair ya nemi goyon
bayan jama’a a kan
zama khalifa, kuma ya
samu nan take. Kamar
dai mutanen Makka na
ganin duk gwamnatin
da ta iya tafka wannan
danyen aiki to, tawaye
a kanta ya zama wajibi.
A Madina birni Manzo
kuwa, jama’a sun tashi
haikan don nuna
alhininsu game da
abinda ya faru. Tuni
suka tsige gwamnansu
Usman bin Muhammad
bin Abi Sufyan, suka
kuma gargada duk
dangin Banu Umayya da
ke zaune a Madina suka
fitar da su daga cikinta
a mtasayin wani
gargadi na yin tawaye
ga gwamnatin Yazidu.
Wannan ya faru bayan
an tattara su a cikin
gidan Marwan bin Al
Hakam inda suka yi
fursuna na wani dan
lokaci. Kuma an ruwaito
cewa adadinsu na da
yawan gaske. Bayan
sama da watanni goma
da aka yi ana famar
sasanta wannan lamari,
mutanen Madina sai
kara cijewa a kan
matsayinsu suke yi. A
nan ne Yazid ya tashi
wata runduna da ya yi
mata izinin yakar gari
mai alfarma bayan
gargadi na kwana uku
da ya amince a ba su na
su dawo ma doka.
Wanda ya jagoranci
wannan runduna shine
Muslim bin Uqbah. A nan
ne fa Yazid ya iyar da
kife sauran kimar da
yake da ita a idon
jama’ar musulmi na
duniya ta wancan lokaci.
Domin kuwa duk
kokarin da rundunar
Muslim ta yi na shawo
kan mutanen Madina su
koma ga da’a cin tura
ya yi. Masu shiga
tsakani duk suka
hakura. Daga karshe
kaddarar Allah ta
gudana da ayi
ta’addancin halasta
wannan birni da Manzon
Allah ya haramta. An yi
hasarar rayuka da dama
na mutanen kirki masu
ibada da matasa da
malamai har da wasu
daga cikin ‘ya’yan
sahabbai. Bayan da
Muslim ya tarwatsa
rundunar mutanen
Madina, ya karya karfin
mayakansu sai ya nada
masu sabon gwamna
shine Ruhu bin Zinba’u.
Wannan kuwa ya faru a
farkon watan Dhul Hajji
na shekara ta 53H. Da
Muslim ya gama
wannan barna sai ya
tasar ma birnin Makka
mai alfarma bisa ga
umurnin sarki Yazid. To,
amma Allah bai yi masa
jinkiri ba tunda rai ya yi
halinsa tun yana kan
hanya. Wanda ya karasa
tafiya da rundunar shi
ne Husaini bin Numair.
Sun isa Makka daidai
lokacin aikin hajji, suka
je Minna da Arafat,
suka yi hadaya tare da
jifar Shedan. Amma fa
ba hanyar shiga Makka
balle ayi dawafi da
sa’ayi tunda rundunar
Ibnuz Zubair ta yi zobe
ta cikin garin Makka.
Haka su kuma Ibnuz
Zubair da jama’arsa sun
yi dawafi da sa’ayi
amma ba zancen tsayin
Arafat tunda ba su iya
fita gari. Sai aka yi
canzaras; ba wanda
hajjinsa ya inganta a
wannan shekarar. La
haula wala kuwwata
Illa billah. Watanni hudu
rundunar Yazid na fake
da Makka, bayin Allah na
ciki suna shan azabar
rayuwa, ba a shiga ba a
fita, sai ga ikon ubangiji
ya bayyana, labari ya iso
cewa sarki Yazidu ya
gama da duniya. To, ko
ya wannan kunyatattar
runduna ta karasa da
Ibnuz Zubair da
mutanen Makka? Zamu
ci gaba in sha Allah.