KEBANTACCIYAR SALLAH A DAREN NISFU SHA’ABAAN. (Dr. Mansur Sokoto)

Dr. Mansur Sokoto
KEBANTACCIYAR
SALLAH A DAREN NISFU
SHA'ABAAN.
Malaman hadisi sun ce:
Babu wani hadisin da ya
tabbata daga Manzon
Allah (saw) game da
wannan sallar da ake
kira Salatul Alfiyya. Sai
hadisai qagaggu da
raunana. Kadan daga
cikin irin wadannan
hadisai akwai hadisin da
aka jinginawa
Sayyadina Aliyyu wai ya
ce: Manzon Allah (saw)
ya ce;
ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ
ﺷﻌﺒﺎﻥ ، ﻓﻘﻮﻣﻮﺍ ﻟﻴﻠﻬﺎ
ﻭﺻﻮﻣﻮﺍ ﻧﻬﺎﺭﻫﺎ ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﻳﻨﺰﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮﻭﺏ ﺍﻟﺸﻤﺲ
ﺇﻟﻰ ﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ، ﻓﻴﻘﻮﻝ
ﺃﻻ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮ ﻓﺄﻏﻔﺮ ﻟﻪ ، ﺃﻻ
ﻣﺴﺘﺮﺯﻕ ﻓﺄﺭﺯﻗﻪ ، ﺃﻻ
ﻣﺒﺘﻠﻰ ﻓﺄﻋﺎﻓﻴﻪ ، ﺃﻻ ﺳﺎﺋﻞ
ﻓﺄﻋﻄﻴﻪ ، ﺃﻻ ﻛﺬﺍ ﺃﻻ ﻛﺬﺍ
ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ
Ma'ana:
“Idan daren Nisfu
Sha'aban ya zo ku raya
darensa da Qiyamullaili,
kuma ku azumci
yininsa, domin Allah
Madaukakin Sarki yana
saukowa zuwa saman
duniya daga zarar rana
ta fadi, yana cewa: shin
akwai mai neman
gafara ana gafarta
masa, ina mai neman
arziki na arzuta shi, ina
wanda Allah ya jarrabe
shi na yaye masa, ina
mai kaza da kaza har
zuwa ketaowar alfijir."
Amma sallar da ake kira
Salatul Alfiyya, salla ce
da ba ta da asali a cikin
addinin musulunci, kuma
an rawaito hadisai
masu yawa game da
bayanin siffarta da
falalarta, sai dai
dukkaninsu babu wanda
ya tabbata daga
Manzon Allah (saw).
Daga cikin wadannan
hadisan akwai hadisin
da aka jinginawa
Sayyadina Aliyyuyu Ibn
Abi Dalib wai ya ce:
Manzon Allah (saw) ya
ce:
ﻳﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺻﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺭﻛﻌﺔ
ﻓﻲ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ ﺷﻌﺒﺎﻥ
ﻳﻘﺮﺃ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺭﻛﻌﺔ ﺑﻔﺎﺗﺤﺔ
ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭ )ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ (
ﻋﺸﺮ ﻣﺮﺍﺕ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻳﺎ
ﻋﻠﻲ ﻣﺎ ﻣﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﺼﻠﻲ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﺇﻻ ﻗﻀﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ
ﻭﺟﻞ ﻟﻪ ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻃﻠﺒﻬﺎ
ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻠﻴﻠﺔ ﻗﻴﻞ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻛﺘﺒﻪ ﺷﻘﻴﺎ ﺃﻳﺠﻌﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪﺍ
ﻗﺎﻝ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺑﻌﺜﻨﻲ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻳﺎ
ﻋﻠﻲ ﺇﻧﻪ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻮﺡ
ﺇﻥ ﻓﻼﻥ ﺑﻦ ﻓﻼﻥ ﺧﻠﻖ ﺷﻘﻴﺎ
ﻳﻤﺤﻮﻩ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﺳﻌﻴﺪﺍ …
Ma'ana:
“Ya Aliyyu! Duk wanda
ya yi salla raka'a dari a
daren Nisfu Sha'aban,
ya karanta Fatiha da
Qulhuw Allahu goma. Sai
Annabi ya ce: ya Aliyyu!
Babu wani bawa da zai
yi wannan sallar, face
Allah mai girma da
buwaya ya biya masa
buqatunsa da zai nema
a wannan daren. Sai aka
ce; ya Manzon Allah ko
da Allah ya rubuta shi a
cikin marasa rabo zai
mai da shi mai rabo? Sai
Manzon Allah (saw) ya
ce: na rantse da wanda
ya aiko ni da gaskiya,
haqiqa an rubuta a jikin
Lauhul Hamfuz cewa:
wane dan wane dan
wane an halicce shi
shaqiyyi, amma sai
Allah ya shafe shi ya
mai da shi marabauci…"
Haka kuma an sami
wani hadisi daga Amr
Ibn Miqdam daga Ja'afar
Ibn Muhammad daga
babansa ya ce:
ﻣﻦ ﻗﺮﺍ ﻟﻴﻠﺔ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﻦ
ﺷﻌﺒﺎﻥ ﻗﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﺣﺪ ﺃﻟﻒ
ﻣﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﺋﺔ ﺭﻛﻌﺔ ﻟﻢ ﻳﻤﺖ
ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻌﺚ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﺎﺋﺔ
ﻣﻠﻚ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﺒﺸﺮﻭﻧﻪ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺔ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﺆﻣﻨﻮﻧﻪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺬﺍﺏ ﻭﺛﻼﺛﻮﻥ
ﻳﻘﻮﻣﻮﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺨﻄﺊ
ﻭﻋﺸﺮﺓ ﺃﻣﻼﻙ ﻳﻜﺘﺒﻮﻥ
ﺃﻋﺪﺍﺀﻩ
Ma'ana:
“Wanda ya karanta
Qulhuw Allahu Ahad
qafa dubu a raka'a
goma, ba zai mutu ba
har sai Allah ya aiko
masa da mala'iku guda
dari, guda talatin daga
cikinsu za su yi masa
albishir da aljanna, guda
talatin za su amintar da
shi daga azaba, guda
talatin za su daidaita
shi kada ya yi kuskure a
rayuwarsa, guda goma
kuma za su rubuta
maqiyansa."
– Sheikh Abdulwahhab
Abdullah (Imamu
Ahlissunnati Wa
Jama'ah Kano).

Advertisements

FATAWOYIN LAYYA2(Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

A wannan
darasi za mu
amsa
tambayoyi
kamar haka;
*Tambaya:
Mene ne
sharuddan
layya?
AMSA:
Yana daga cikin
sharuddan
layya:
abin da za a
yanka, lallai ya
kasance daga
cikin “bahimatul
anʿām” (dabbobin
ni’ima), irin su:
rakuma da
shanu da awaki
da
tumaki). Domin
haka, ba ya
cikin
sharuddan
layya, a yi ta da
namun
daji, kuma ba
za a yanka kaji
da
sauran
tsuntsaye ba,
kamar yadda
wasu daga
cikin ‘yan
Zahiriyyah
suka tafi a kai.
Dalili kuwa
fadin
Ubangiji
subhanahu wa
ta’ala
cewa:
ﻭﻟﻜﻞ ﺃﻣﺔ ﺟﻌﻠﻨﺎ
ﻣﻨﺴﻜﺎ ﻟﻴﺬﻛﺮﻭﺍ
ﺍﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ
ﺭﺯﻗﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﻬﻴﻤﺔ
ﺍﻟﺄﻧﻌﺎﻡ )34 ( …
ﺍﻟﺤﺞ: ٣٤
Ma’ana:
Kowacce
al’umma mun
sanya
musu ibadunsu,
domin su
ambaci
sunan Allah a
bisa abin da
(Allah)
ya arzuta su da
shi daga cikin
dabbobin
ni’ima…
Wannan aya ta
nuna cewa,
Ubangiji
subhanahu wa
ta’ala ya
ambaci
dabbobin ni’ima
ne, kuma
ya nuna cewa
lallai ne idan za
a
yanka su, a
ambaci
sunansa.
Amma ayar ba
ta ambaci
cewa ana
iya layya da
namun daji ba,
ko
tsuntsaye,
kamar kaji da
sauransu.
Kuma koda a
cikin dabbobin
ni’ima
din ba a
yankawa sai
wacce ta cika
wadannan
sharuddan:
1- Shanu: Sai
sun cika
shekara
biyu zuwa
sama.
2-Raquma: Sai
sun cika
shekara
biyar zuwa
sama.
3-Tumaki da
Awaki: Sai sun
cika
shekara daya
zuwa sama. Sai
dai
idan ya
ta’azzara ba a
samu
shekararriya
ba, to babu laifi
a
yanka wacce
ba ta shekara
ba
amma ta kusa
cika shekara a
cikin
raguna ko
awaki (watau
jaz’a),
saboda hadisin
da aka karbo
daga
Jabir Ibn
Abdullah
radhiyallahu
anhuma ya ce:
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama ya
ce:
ﻟﺎ ﺗﺬﺑﺤﻮﺍ ﺇﻟﺎ
ﻣﺴﻨﺔ ﺇﻟﺎ ﺃﻥ
ﻳﻌﺴﺮ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻓﺘﺬﺑﺤﻮﺍ
ﺟﺬﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻀﺄﻥ.
Ma’ana:
Kada ku yanka
sai
shekararriya,
sai dai idan ya
gagareku , sai
ku
yanka wacce
ake kira jaz’a
daga
raguna.
Haka kuma,
ana so dabbar
da za a
yi layya da ita
ta kasance
kubutacciya
daga aibu.
Saboda
hadisin da aka
karbo daga
Bara’u
Ibn Azib
radhiyallahu
anhuma ya
ce: Manzon
Allah sallallahu
alaihi
wa sallama ya
ce:
ﻻ ﻳﻀﺤﻰ ﺑﺎﻟﻌﺮﺟﺎﺀ
ﺑﻴﻦ ﻇﻠﻌﻬﺎ ﻭﻻ
ﺑﺎﻟﻌﻮﺭﺍﺀ ﺑﻴﻦ
ﻋﻮﺭﻫﺎ ﻭﻻ
ﺑﺎﻟﻤﺮﻳﻀﺔ ﺑﻴﻦ
ﻣﺮﺿﻬﺎ ﻭﻻ
ﺑﺎﻟﻌﺠﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﻲ
Ma’ana:
Ba a yanka
ramammiya
wacce
ramarta ta
bayyana, ko
gurguwa
wacce
gurguntakarta
ta bayyana,
ko mara lafiyar
da rashin
lafiyarta
ta bayyana, Ko
me ido daya.
Banda
wadannan
siffofi na
dabbobi, akwai
wasu siffofin.
saidai
hadisan ba su
inganta ba, don
haka ba mu
kawo su a nan
ba.
Kuma lallai ne
abinda za a
yanka
na layya, ya
kasance
mallakarsa
aka yi ta
hanyar halal, ba
ta hanyar
haram ba.
Wato wajibi ne
ya
kasance ba na
sata ko kwace
ba
ne, kuma ba
dabbar da aka
bayar
jingina ko
amana ba ce.
Kuma ya
kamata mai yin
layya ya
sani cewa ba
cewa aka yi ya
yi
azumi ko rikon
baki ba. Domin
haka, ba a hana
shi ci ko shan
abin
sha ba
matukar yana
bukata.
*Tambaya:
Yaushe ya
kamata a
yanka abin
layya?
AMSA:
Jumhurun
malamai sun
tafi a kan
cewa, ana
yanka abin
layya ne,
bayan sallar idi
ko da liman bai
yanka ba.
Dalilinsu kuwa
shi ne
fadin Manzon
Allah sallallahu
alaihi
wa sallama
cewa:
ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺫﺑﺢ
ﺃﺿﺤﻴﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ
ﻳﺼﻠﻲ ﺃﻭ ﻧﺼﻠﻲ
ﻓﻠﻴﺬﺑﺢ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ
ﺃﺧﺮﻯ ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻟﻢ ﻳﺬﺑﺢ ﻓﻠﻴﺬﺑﺢ
ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻠﻪ .
Ma’ana:
Wanda ya
yanka abin
layyarsa
kafin sallarmu,
to, ya sake
yanka
wata dabbar
maimakonta
bayan
sallar idi,
wanda kuma
bai yanka
ba (sai bayan
sallarmu), to,
ya
yanka da sunan
Allah.
Saidai kuma
Imam Mālik ya
tafi a
kan sabanin
abinda jamhur
suka
tafi akai inda
ya ke cewa:
Ba a yanka abin
layya sai bayan
liman ya yanka
nasa.
Dalilinsa kuwa
shi ne, hadisin
da
aka karbo daga
Jabir Ibn
Abdullah
radhiyallahu
anhu ya ce,
ﺻﻠﻰ ﺑﻨﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻨﺤﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﺘﻘﺪﻡ
ﺭﺟﺎﻝ ﻓﻨﺤﺮﻭﺍ
ﻭﻇﻨﻮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺪ
ﻧﺤﺮ ﻓﺄﻣﺮ ﺍﻟﻨﺒﻲ
ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ
ﻧﺤﺮ ﻗﺒﻠﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻴﺪ
ﺑﻨﺤﺮ ﺁﺧﺮ ﻭﻟﺎ
ﻳﻨﺤﺮﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﻳﻨﺤﺮ
ﺍﻟﻨﺒﻲ. ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
Ma’ana:
Mun yi salla
tare da Manzon
Allah
sallallahu alaihi
wa sallama a
Madina ranar
babbar salla,
sai
wasu mazaje
suka je suka yi
yanka, suna
tsammani
Manzon
Allah sallallahu
alaihi wa
sallama
ya yi yanka, sai
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama ya
ce:
duk wanda ya
yi yanka kafin
na yi,
to ya sake
yankansa. Ya
kara da
cewa: Kada su
yanka har sai
Annabi
sallallahu alaihi
wa sallama
ya yanka.
Wannan shi ne
zance mafi
rinjaye
domin wannan
hadisin da
Imam
Malik ya kafa
hujja da shi ya
fada
karara cewar
ba’a yanka sai
bayan
liman yayi
yankan sa,
sabanin
dalilin jamhur.
Don haka sai
mutum ya
hakura har
liman ya
yanka. Idan
kuma mutum
yana
nesa da gari ne,
sai ya kintaci
lokacin da ya
kamata a ce
liman ya
yanka dabbar
layyarsa, sai ya
yanka tasa.
Wanda kuma
ya yanka
kafin salla, to
namansa ba na
layya
ba ne, ya zama
naman miya
kenan, ko ya
sani ko bai sani
ba.
Saboda haka
sai ya sake
yanka
wata
maimakonta.
Dalili kuwa shi
ne: wani sahabi
Uwaīmir Ibn
Ashkar
radhiyallahu
anhum ya taba
yanka dabbar
layyarsa kafin
sallar īdī, sai
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa
sallama ya ce:
ﺃﻋﺪ ﺃﺿﺤﻴﺘﻚ .
Ma’ana:
Ka sake yanka
wata a
maimakonta.
A nan Annabi
sallallahu alaihi
wa
sallam bai
tambaye shi ko
ya sani,
ko bai sani ba.
Wallahu a’alam!
*Tambaya:
A ina ya
kamata liman
ya yanka
abin layyarsa a
sunnance?
AMSA:
A bisa koyarwa
irin ta Manzon
Allah sallallahu
alaihi wa
sallama
liman zai yanka
abin layyarsa
ne a
filin idi, domin
al’umma su
shaida,
kuma su sami
damar yin ta su
layyar, ba tare
da wani
kokwanto
ba. Dalili kuwa
shi ne hadisin
Jabir
radhiyallahu
anhum ya ce:
ﺷﻬﺪﺕ ﻣﻊ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ
ﺍﻷﺿﺤﻰ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻰ
ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺧﻄﺒﺘﻪ
ﻧﺰﻝ ﻣﻦ
ﻣﻨﺒﺮﻩ ﻭﺃﺗﻲ
ﺑﻜﺒﺶ ﻓﺬﺑﺤﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺑﻴﺪﻩ .
Ma’ana:
Na halarci idin
babbar salla
tare da
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa
sallama. Bayan
ya gama
hudubarsa, sai
ya sauka daga
kan
minbarinsa, aka
kawo masa
ragon
layyarsa, sai ya
yanka shi da
hannunsa (mai
albarka).
Haka kuma an
karbo wani
hadisin
daga Abdullahi
Ibn Umar
radhiyallahu
anhum ya ce:
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﺎﻥ
ﻳﺬﺑﺢ ﺃﺿﺤﻴﺘﻪ
ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﻰ ﻭﻛﺎﻥ
ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﻔﻌﻠﻪ.
Ma’ana:
Hakika Manzon
Allah sallallahu
alaihi wa
sallama ya
kasance yana
yanka abin
layyarsa a filin
idi.
Saboda haka ni
ma na kasance
ina
aikata hakan.
Don haka sai
limamai su yi
koyi.

FALALAR SAHABBAI ( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

Alhamdu lillahi
rabbil A’lamin,
wa
Sallallahu wa
sallama ala
Nabiyyina
Muhammadin
Wa ala a’alihi
wa
sahbihi ajma’in.
Amma ba’ad,
hakika hadisi ya
tabbata
daga Anas Bin
Malik
radhiyallahu
anhu ya ce;
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ ﻳﻮﻡ
ﺍﻟﺨﻨﺪﻕ ﺗﻘﻮﻝ
ﻧﺤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻳﻌﻮﺍ
ﻣﺤﻤﺪﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ
ﻣﺎ ﺣﻴﻴﻨﺎ ﺃﺑﺪﺍ
ﻓﺄﺟﺎﺑﻬﻢ
ﺍﻟﻠﻬﻢ ﻻ ﻋﻴﺶ ﺇﻻ
ﻋﻴﺶ ﺍﻵﺧﺮﻩ
ﻓﺄﻛﺮﻡ ﺍﻷﻧﺼﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻩ
Ma’ana
Ansar sun
kasance a
yayin da suke
haka ramin
khandaku suna
cewa;
“Mu ne
wadanda suka
yiwa Manzon
Allah sallallahu
alaihi wa
sallama
mubaya’a akan
jihadi muddin
muna
raye har
abada”. Sai
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama ya
ce;
“Ya Ubangiji
babu wata
rayuwa sai
rayuwar lahira.
Ya Allah ka
girmama Ansar
da
muhajirai”
‘Yan uwa
wannan ya
nuna bai
halatta
wani mutun ya
zagi sahabbai
wadan
suke kaunar
Manzon Allah
sallallahu
alaihi wa
sallama shima
yake
kaunarsu ba,
duk wanda ku
ka ji yana
zaginsu ku Sani
wannan
tababbe ne,
yayi asara
duniya da lahira.
wa Sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammadin
Wa ala
a’alihi wa
sahbihi ajma’in.

Mece ce alamar son Manzon Allah (S.A.W)? ( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

Amsa:
Kafin mu amsa
wannan
tambayar ya
na da kyau
muyi wa
kanmu
wadannan
tambayoyin:
-Mece ce
soyayya?
-Mene ne yake
sa a so
mutum?
-Mene ne rabe-
raben so?
-Mece ce
alamar so?
Daga nan kuma
sai musan
mece ce
hakikanin
soyayyar
Manzon Allah
(S.A.W)?
Mece ce
soyayya?
Hafiz Ibin hajar
babban
malamin
hadisin nan da
yayi sharhin
sahihul
bukhari yace:
haqiqanin
soyayya
awajen
masana; wata
aba ce da ba’a
iya
bayyanata,mai
yinta kawai shi
ne
ya san yadda
yake
jinta,amma
baya
yiwuwa ya
furta yadda
take.
Mallam ibnul
Qayyim yace:
Ba’a
bayyana
soyayya da
wani bayani
fiye
da ace mata
soyayya. Duk
abin da
za’a bayyana
game da ita ba
zai kara
mata komai ba
sai
buya,bayaninta
kawai shi ne
samuwarta, ba
kuma a
sifantata da
wata siffa fiye
da soyyya.
Mutane kawai
suna yin
maganane
game da abinda
yake jawota,da
abinda yake
wajabta ta, da
alamominta da
shaidunta da
abinda
ake samu idan
anyi ta.
Mene ne yake
sa aso mutum
a
dabi’ance?
Akan so
mutum a
dabi’ance
saboda
abubuwa masu
yawa. Kadan
daga
ciki sune kamar
haka:
– Akan so
mutum don
yawan
kyautatawarsa,
-ko don
kyawun
surarsa wadda
take
burge mutane,
– ko don cikar
kamalarsa,
-ko baiwar ilmi,
ko mulki, ko
dukiya,
ko wani abu
wanda yake
burge
mutane.
Haka kuma
akan so
mutum don
kyawawan
halayensa na
gari ko kuma
saboda
amfanarwarsa
ga al’umma.
Manzon Allah
(S.A.W) kuwa
ya
tattare dukkan
wadannan
sababbai da
ninkin-ba-
ninkinsu
wadanda suke
sa
a so mutum.
Don haka ya
zama wajibi a
so shi fiye
da kowane irin
mahluki.
Tambaya;
Menene rabe
raben so?
Amsa;
Imam ibn
bazzar da alkali
Iyadh da
wasunsu sunce
soyayya ta
kasu kaso
uku:
1)- Soyayya
don
girmamawa da
taimakawa;
kamar
soyayyar ‘ya
‘ya ga
iyayensu.
2)- soyayyar
tausayi da jin
kai;
kamar
soyayyar iyaye
ga ‘ya’yansu
3- Soyayyar
bani in baka; ita
ce ke
sanya
kyautatawa
wanda ya
kyautata
maka; kamar
soyayyar da
sauran
al’umma suke
wa junansu.
Idan muka kalli
wadannan
rabe-rabe
da sababbai da
suke sa a so
mutum
zamu ga cewa
Manzon Allah
(S.A.W)
ya tattare
dukkaninsu.
Don haka ibn
Bazzar yace:
“wanda
yake da
cikakken imani
ya san
Manzon Allah
(S.A.W) ya fi
girman
hakki akansa
fiye da hakkin
kansa
akan kansa,
haka zalika
hakkin
iyayensa da na
‘ya’yansa da na
mutanen
duniya baki
daya.
Domin da imani
da kaunar
Manzon
Allah (S.A.W) ne
Allah ya tserar
da
mu daga wuta
kuma ya
shiryar da mu
daga bata.
Mece ce alamar
son Manzon
Allah
(S.A.W)?
Imam alkali
Iyadh yace:
“kusani, lallai
duk wanda ya
so abu dole zai
fifita
shi akan komai
,kuma zai fifita
binsa
kwabo da
kwabo.
Idan kuwa bai
zama haka ba
to
sonsa ba na
gaskiya ba
ne,da’awar
son kawai yake
yi.
Mai son Manzon
Allah (S.A.W) da
gaske shine
wanda
alamomin
soyayya suke
bayyana a gare
shi
kamar haka:
-Na farkon su
shi ne koyi da
shi.
-Aiki da sunnar
sa.
-Bibiyar
zantukansa da
aiyukansa.
-Kwatanta
umarninsa.
-Nisantar hane-
hanensa.
-Ladabtuwa da
ladabansa, a
halin
wahala da
yalwa,da
nishaxi da
damuwa.
Abinda yake
karfafa
wannan shine
fadin Allah
(S.W.T):
ma’ana:
ka fada musu
ya kai wannan
annabi
mai girma, idan
kun kasance
kuna
son Allah, to ku
bi ni sai Allah ya
so
ku, kuma ya
gafarta
zunubanku.
lallai
Allah mai
yawan gafara
ne mai yawan
jinkai”{al-
imrana:31}
Wannan ayar
ta nuna cewa
biyayya
ita ce matakin
farko na
soyayya.
Sannan alkali ya
ci gaba da
cewa:
Da fifita abin
da ya shar’anta
ko
yakwadaitar da
yinsa fiye da
son
zuciyarka da
sha’awarka.saboda
fadin Allah
s.w.t:
Ma’ana:
“Wadanda suka
riki Madina
wurin
zamansu(al-
ansar) da imani
kafin su
(muhajirun)
suna kaunar
wadanda
suka yi hijira
zuwa garesu,
(wato
manzon Allah
da
muhajirun)kuma
basa jin wani
kyashi a
zuciyarsu
game da abinda
Allah ya bawa
(muhajirai na
falala da
matsayi da
daukaka da
gabata a cikin
Ambato da
matsayi),
kuma suna
fifita su
(muhajirai)
akan kansu ko
da kuwa
suna da
matsananciyar
bukata.”
Imam addabari
da imam
assuyidi
kuwa sun
fassara ayar
da cewa:
“Wadanda suka
riki madina
wurin
zamansu(al-
ansar) da imani
kafin su
(muhajirun)
suna kaunar
wadanda
suka yi hijira
zuwa garesu,
(wato
manzon Allah
da
muhajirun)kuma
basa jin wani
kyashi a
zuciyarsu
game da abinda
Manzon Allah
(S.A.W) ya
bawa
(muhajirai da
shi na
ganima da fai’i)
kuma suna
fifita su
(muhajirai)
akan kansu ko
da kuwa
suna da
matsananciyar
bu tata.”
Sannan alkali
iyadh ya
ambaci hadisi
da isnadinsa
zuwa anas bn
malik
(r.a) yace:
Ma’ana:
ya kai Dan
qaramin Dana,
idan ka
sami iko ka
wayi gari ko ka
yammata
ba tare da wani
kulli a zuciyar
ka
game da wani
ba to ka aikata:
wannan yana
daga
sunnata,wanda
ya
raya sunnata
haqiqa ya
soni.wanda
ya soni zai
kasance tare
da ni a cikin
aljana.
Sai alqali iyadh
yace:wanda ya
siffantu da
waxannan
sifofi da suka
gabata to shi
ne mai
cikakkiyar
soyayya ga
allah da
manzonsa.wanda
kuma yasa va
musu a xaya
daga cikin
abubuwan da
aka ambata to
wannan
soyayyarsa
tauyayyiya
ce,duk da ba
za’a kore
musu soyayyar
gaba daya ba.
Haka dai. yayi
ta kawo
alamomin da
su ke nuna
kaunar Manzon
Allah
(S.A.W) ga
wanda ya
siffantu da su.
Acikin wannan
littafi na sa mai
albarka
(asshifa). Ya
rage wa mai
hankali da
tunani ya kalle
su da idon
basira don ya
ga a da’awar
da yake
yita son
Manzon A
awane aji
yake?
Kuma ya yi wa
kansa adalci
wajen
gane cewa
anya kuwa ba
yaudararsa
ake yi ba wajen
nuna masa abin
da
Manzon Allah
(S.) bai yi ba a
ce
masa shi ne
qaunar Manzon
Allah
(a) ? Allah ka
bamu ganewa
amin.
Wa sallallahu
wa sallama ala
nabiyina
Muhammad wa
ala a’lihi wa
sahbihi ajma’in’.

Yaushe ne ya fi dacewa a yi sahur? (Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

Alhamdu lillahi
rabbil A’lamin,
Wa sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammad wa
ala alihi wa
sahbihi ajma’in.
Amma ba’ad;
Lallai wanda
yake son
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama zai
fifita
shi akan duk
abin da yake da
girma
ko daraja ko
tsada a gunsa.
Domin
son Allah da
manzonsa
sune imani,
kuma imanin
bawa bazai
cika ba sai
da su. Allah
subhanahu wa
ta’ala
yace:
“ kace idan har
iyayenku da
‘ya’yanku da
‘yan uwanku
da
matanku da
danginku da
dukiyar da
kuka
tsuwurwurta
da kasuwancin
da
kuke jin tsoron
tasgaronsa da
gidaje
da kuke yarda
dasu sune suka
fi
soyuwa a
gareku daga
Allah da
Manzonsa da
jihadi saboda
Allah ;to
ku zauna har
Allah ya zo da
al’amarinsa,
allah baya
shiryar da
fasikai” {Tauba
:24}
Wannan ayar
nassi ce karara
a bisa
wajibcin kaunar
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa sallama,da
wajibcin
gabatar da
wannan kaunar
akan duk wani
abin kauna.
Alkali Iyadh
yace: “wannan
ayar ta
isa wajen
zaburarwa da
fadakarwa da
shiryarwa da
zama hujja ta
gaske a
bisa wajibcin
kaunar Manzon
Allah
sallallahu alaihi
wa sallama da
cancantarsa da
wannan
soyayyar,
domin Allah ya
kwankwashi
wadanda
dukiyarsu da
iyalansu da ‘ya
‘yansu
suka fi soyuwa
a garesu fiye
da Allah
da
manzonsa,kuma
yayi musu
narko
cewa su jira
har Allah ya zo
da
al’amarinsa,sannan
ya fasikantar
da
su, ya kuma
sanar da su
cewa sun
bacewa hanya
madaidaiciya,
Allah ba
zai shiryar da
su ba.
Hakanan kuma
wanda ya yi
la’akari
da wannan
ayar zai ga
cewa umarnin
bai tsaya ga
samuwar
soyayya ga
Allah da
Manzonsa
kadai ba,
barima
dai dole ne sai
wannan son ya
zama
sama da son
duk wani abu
wanda ba
su ba.
Wa sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammad wa
ala alihi wa
sahbihi ajma’in.

Idan mutum yana cikin yin sahur, sai ya ji kiran sallah yaya zai yi? ( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)

AMSA:
A irin wannan
hali mutum zai
qarasa abin da
ke hannunsa
ne.
Domin hadisi ya
tabbata daga
Abu
Huraira
radhiyallahu
anhu ya ce:
Manzon Allah
sallallahu alaihi
wa
sallama ya ce:
ﺇِﺫَﺍ ﺳَﻤِﻊَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ
ﺍﻟﻨِّﺪَﺍﺀَ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧَﺎﺀُ ﻋَﻠَﻰ
ﻳَﺪِﻩِ ﻓَﻠَﺎ
ﻳَﻀَﻌْﻪُ ﺣَﺘَّﻰ
ﻳَﻘْﻀِﻲَ ﺣَﺎﺟَﺘَﻪُ ﻣِﻨْﻪُ
Ma’ana:
Idan dayanku
ya ji kiran sallah
alhali qwarya
tana hannunsa,
kada
ya ajiye ta, har
sai ya biya
buqatarsa .
Amma a nan
sai a yi hattara,
kada
a mayar da irin
wannan dabi`a
ta
zama al`ada a
kullum domin
ba
ance
mustahabbi
bane yin hakan
ballantana a ce
ana so a rinqa
yi,
sassauci ne
akayi ga wanda
ya
fara cin abinci
sai lokaci ya
kure
masa.
wa sallallahu
wa sallama ala
Nabiyyina
Muhammadin
wa ala
aa’lihi wa
sahbihi ajma’in.